Verejné prerokovanie zámeru Mobilného strediska obehového hospodárstva

Oznamujeme občanom, že prvé prerokovanie zámeru Mobilného strediska obehového hospodárstva za účasti investora bude :vo štvrtok, 20. mája 2021 o 16.00 h. v sále kultúrneho domu Občania, ktorí majú záujem sa zúčastniť tohto prerokovania, sa musia vopred nahlásiť na obecný úrad do stredy – 19. mája 2021 do 15.30, vzhľadom na priestor sály, aby sme v prípade väčšieho záujmu mohli rozdeliť prerokovanie na 2x, vzhľadom na epidemiologickú situáciu. Aj keď núdzový stav je od polnoci 15. mája 2021 zrušený, stále platí mimoriadna situácia. Zámer Mobilného strediska obehového hospodárstva

Povinnosť udržiavať pozemky v nezaburinenom stave

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky. Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho pozemku, môže uložiť pokutu :fyzickej osobe v...