Rozsah hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti „Mobilné stredisko obehového hospodárstva“

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Bratislava doručilo obci Orovnica ROZSAH HODNOTENIA určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Mobilné stredisko obehového hospodárstva“.

Rozsah hodnotenia je uverejnený nižšie, pod týmto článkom :

Mobilne-stredisko-obehoveho-hospodarstva-rozsah-hodnotenia