Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Obec Orovnica na základe žiadosti zo dňa 9.1.2018 o výrub dreviny – smrek, v počte 1 kus na pozemku KN C parcela č. 498 v k.ú. Orovnica oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 8 dní od zverejnenia tohto oznamu na Obecný úrad Orovnica, resp. na adresu ocuorovnica@stonline.sk, ocuorovnica@stonline.sk .