Informácie k otvoreniu ZŠ s MŠ Tekovská Breznica

Na základe manuálu MŠVVaŠ SR  z 08. 03. 2021 „Návrat detí do škôl 2021“, podľa rozhodnutia obce Tekovská Breznica ako zriaďovateľa Základnej školy s materskou školou Tekovská Breznica, podľa odporúčania RÚVZ Žiar nad Hronom, podľa výsledkov posledného testovania v obci Tekovská Breznica a podľa zváženia súčasnej pandemickej situácie bolo rozhodnuté nasledovne:

 • v základnej škole na:
  I. stupni – 1. až 4. ročníku bude od pondelka 15. marca 2021 prebiehať prezenčné vzdelávanie,
  II. stupni – 5. až 9. ročníku bude naďalej prebiehať dištančné vzdelávanie, nástup žiakov sa posúva,
 • materská škola bude v prevádzke (zberná trieda nebude v prevádzke),
 • školský klub detí bude v prevádzke (ranný ŠKD nebude v prevádzke),
 • školská jedáleň bude v prevádzke (prihlásiť dieťa/žiaka na obedy je možné dňa 12. marca 2021  
  na pevnej linke č. 045/ 6861138 v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.,
  na mobilnom č. 0908 879 717 v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod..

Nástup detí do MŠ a žiakov do ZŠ bude podmienený pretestovaním zákonných zástupcov detí/žiakov a zamestnancov školy a dodržiavaním prísnych epidemiologických opatrení.

V súvislosti s obmedzením mobility ľudí v priestoroch školy je potrebné dodržiavať nasledovné pravidlá:

 • do budovy školy môže vstúpiť vždy len jeden zákonný zástupca dieťaťa z malej triedy MŠ s negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo s platnou výnimkou z testovania  – povinnosť vstúpiť len s respirátorom FFP2,
 • do budovy školy nevstupuje zákonný zástupca dieťaťa zo strednej a veľkej triedy MŠ,
 • do budovy školy nevstupuje zákonný zástupca žiaka 1. – 4. ročníka ZŠ,
 • do budovy školy nevstupuje ani zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje ŠKD, ale telefonicky kontaktuje pani vychovávateľku na telefónnom čísle:
 •  1. ročník – 0904 479 622
 •  2. ročník – 0904 426 821
 •  3. – 4. ročník – 0915 418 696

Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka v deň nástupu do ŽS s MŠ:

 • priniesť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu detí do MŠ a žiakov do ZŠ,
 • priniesť k nahliadnutiu fotokópiu negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní,
 • preukázať sa platnou výnimkou z testovania.

Harmonogram testovania:

Tekovská Breznica

13. 03. 2021                    od 7.30 hod. do 17.00 hod.

                                           od 12.00 hod. do 13.00 hod. – obedná prestávka

Orovnica

12. 03. 2021                    od 15.00 hod. do 21.00 hod. 

Ďakujeme za spoluprácu a želáme nám všetkým pevné zdravie a energiu do ďalších náročných dní.

Vedenie školy


Potrebné dokumenty na stiahnutie pre zákonných zástupcov detí/žiakov pred nástupom do školy
(pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť si dané dokumenty vytlačiť, budú k dispozícii pred budovou školy – je nutné priniesť si vlastné písacie potreby):

 • Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu – príloha 11/a

(samoživiteľ alebo osamelý rodič – zákonný zástupca) pracujúci home office – práca z domu, na materskej dovolenke, nezamestnaný,


 • Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu – príloha 11/c

(samoživiteľ alebo osamelý rodič – zákonný zástupca) resp. obaja zákonní zástupcovia dieťaťa/žiaka žijúci v spoločnej domácnosti, ktorí nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti).