Jarné upratovanie, 26.-29. marec

Počas víkendu 26. – 29. 3. 2021 sa uskutoční jarné upratovanie do veľkokapacitných kontajnerov.
Rozvoz kontajnerov bude v piatok 26.03.2021 v priebehu dňa. Kontajnery budú rozmiestnené na obvyklých miestach :

– na križovatke k Nezábudke, pred rodinným domom súpisné číslo 145
– v doline pri moste nad betónovým panelom
– v doline nad rodinným domom súpisné číslo 97
– v hornom konci pred rodinným domom súpisné číslo 74
– v dolnom konci pred rodinným domom súpisné číslo 22
– kontajner pri cintoríne
– kontajner, ktorý býval pri bývalej predajni Jednoty – bufet, bude zložený do uličky nad rodinný dom súpisné číslo 190, nakoľko v minulosti dávali do tohto kontajnera odpady aj občania z iných obcí

Súčasne oznamujeme občanom, že do týchto kontajnerov môžete vložiť :
starý nábytok, plastový nábytok, poškodené odevy, staré koberce, starý riad, drobný zmesový komunálny odpad, okrem :
pneumatík, odpadu, ktorý sa separuje, nebezpečných odpadov, rastlinno-biologického a biologického kuchynského odpadu

Žiadame občanov, aby väčšie kusy odpadu umiestňovali do kontajnerov tak, aby sa zmestilo čo najviac odpadu, prípadne tieto kusy rozbili na menšie. V prípade naplnenia kontajnerov, budú v priebehu soboty vyprázdnené a uložené naspäť do pondelku, 29.03.2021.