Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov

< 2024 >
Jún
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
máj
máj
máj
máj
máj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


ZBER PNEUMATÍK
zberné miesto pri požiarnej zbrojnici
každý pondelok a každú stredu
v čase 12:00 – 14:30
vopred telefonicky oznámiť, každý odovzdávajúci musí podpísať evidenčný list o odovzdaní pneumatík
Zberné miesto v areáli bývalého RD v Orovnici je zrušené !!!


ZBER SKLA je v obci realizovaný
DO ZELENÝCH KONTAJNEROV, ktoré sú rozmiestnené v obci:

– pred požiarnou zbrojnicou
– pri bytových domoch
– na odbočke na Vartu pred RD súp. č. 76
– v časti Dolina na betónovom paneli
– na križovatke pred RD súp. č. 145
– pod rodinným domom súp. č. 218
– pri cintoríne

Vrecový zber skla z domácností je zrušený.
Žiadame sklo do kontajnerov vysýpať, nenechávať v igelitových taškách, či vreciach.


Triedený odpad sa zbiera vrecovaným spôsobom podľa príslušných farieb:

žltá – plasty
modrá – papier
červená – kovy
biela – tetrapaky

Vrecia musia byť naplnené minimálne do polovice, vo vreciach na to určených, v opačnom prípade nebude odpad zobraný.
Vrecia dáva do domácností zberová spoločnosť na výmenu.


Kontajnery – 1.100 l, ktoré sú umiestnené v priestoroch miestneho cintorína sú určené na odpad z cintorína !!!


JARNÉ UPRATOVANIE
objemný odpad
22. – 25. marec 2024
– kontajnery budú umiestnené na obvyklých miestach


Konáre, halúze, trávu, sená a ostatný rastlinno-biologický odpad, ktorý v domácnostiach nelikvidujete kompostovaním, je zakázané ukladať na verejné priestranstvo v obci.
Zberá sa celoročne do veľkého zeleného kontajneru umiestneného na verejnom priestranstve oproti rodinnému domu súpisné číslo 22.


Zmena termínu zberu a aj spôsob zberu jednotlivých odpadov bude včas oznámený spôsobom v mieste obvyklým :
miestny rozhlas, internetová stránka obce, Facebook, Munipolis

Termíny zberu odpadu v Obci Orovnica
od 1.1.2024 do 30.6.2024

Kalendar-zberu-triedeneho-odpadu-na-I.-a-II.-stvrtrok-2024