Kostol sv. Jána Boscu

Hodnotnou pamiatkou Orovnice je rímskokatolícky kostol sv. Jána Boscu postavený r. 1935 na mieste staršej drevenej zvonice. Prevládajú retardované architektonické prvky baroka a romantizmu. Stavbu kostola zabezpečovali saleziánski kňazi z Hronského Beňadika, vdp. Taliga a Hlubík.
Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a nadstavanou vežou. Fasády členia lizénové rámy a obdĺžnikové okná v šambránach. Priečelie je zakončené murovaným lomeným štítom, do ktorého je vstavaná veža so združenými zvukovými otvormi a je zakončená ihlancom, na nárožiach so štyrmi malými ihlancami. Podobne sú zdobené nárožia štítu. Priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria je zaklenutý valenou klenbou s lunetami dosadajúca na rímsové hlavice pilastrov, na ktorej je dekoratívna maľba, biblické výjavy a medailóny s portrétmi svätých.