Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Obec Orovnica podľa § 4 ods. 3 písm. h) a p), § 7, § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov plánuje usporiadať dobrovoľnú zbierku. Zbierku plánuje vyhlásiť 22.03.2019 na neurčito. Výnos dobrovoľnej zbierky bude použitý na poskytnutie sociálnej, materiálnej a finančnej pomoci pre Jána Mihála a jeho rodinu s trvalým pobytom Orovnica č. 215, 966 52 Orovnica postihnutých požiarom rodinného domu zo dňa 4.1.2019. Finančný príspevok bude možné poukázať na č. účtu: …………………………… (transparentný účet), prípadne do pokladne Obecného úradu v Orovnice označenej názvom „Dobrovoľná zbierka“. Návrhy a pripomienky k návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky môžu občania obce vyjadriť ústne alebo písomne na Obecnom úrade v Orovnici.

V Orovnici, 18.02.2019

Mgr. Katarína F o r g á č o v á
starostka obce