Obecný rozhlas

19.10.2017

 1. Z technických príčin sa v tomto týždni neuskutočnil zber biologicky rozložiteľného odpadu. Presunutý je na budúci týždeň približne v utorok, resp. v stredu. Z uvedeného dôvodu je možné ešte tento odpad vyložiť v priebehu víkendu na vytvorené skládky. Ide najmä o konáre z opilovania stromov a kríkov.
 2. V našej obci sa uskutočňuje jesenné upratovanie. Kontajnery budú zajtra (20.10.2017) v priebehu dňa umiestnené na nasledovných  miestach:

  – v hornom konci pred rodinným domom súpisné číslo 74
  – v dolnom konci pred rodinným domom súpisné číslo 22
  – v doline nad rodinným domom súpisné číslo 97
  – v doline pri moste na betónovom paneli
  – na križovatke pri Nezábudke pred rodinným domom súp. číslo 145
  – pri hlavnej ceste pri bufete
  – pri cintoríne

   

  Žiadame občanov aby odpad do kontajnerov umiestnili  najneskôr do pondelka rána, potom budú postupne kontajnery odvezené.  Môžete do nich  umiestniť zmesový komunálny odpad, ako starý nábytok, tvrdené plasty, t.j. riady z umelej hmoty, nábytky z umelej hmoty, plastové kvetináče, hračky, ďalej, handry, staré koberce, a iné duté obaly zbavené hrubých nečistôt a iný zmesový komunálny odpad okrem separovaného odpadu, biologického a nebezpečného odpadu. Zároveň žiadame občanov, aby odpad uložili do kontajnerov podľa možnosti tak, aby sa zmestilo čo najviac odpadu, aby sme si zbytočne nezvyšovali náklady na odvoz.

  Kontajner pri cintoríne bude vyvezený a ponechaný aj počas sviatku zosnulých, po tomto termíne budú ponechané len 1 100 l nádoby.

 3. Oznamujeme občanom, že včera a dnes bol pokosený (posledný krát v tomto roku)  cintorín. Opakovane žiadame občanov, aby neodkladali  kahance, sklo a sklené poháre za pomníky. Zároveň dávame do pozornosti ustanovenia cintorínskeho poriadku, ktorý je zverejnený aj na úradnej tabuli umiestnenej na Dome smútku a aby akékoľvek stavebné práce na cintoríne vopred hlásili na Obecnom úrade a požiadali si o povolenie, napr.  výkop hrobu, udržiavacie práce na pomníku a ohrade, vybudovanie nového rámu a osadenie nového pomníka na hrobovom mieste.
 4. Výmena jódových profylaktík pre občanov našej obce sa uskutoční v týždni od 06. – do 10. novembra 2017. Profylaktiká sa budú vymieňať na obecnom úrade v pracovnom čase. Za domácnosť môže prevziať profylaktiká jedna dospelá osoba pre všetkých členov domácnosti, staré po expirácii je potrebné priniesť na obecný úrad a výmena bude oproti podpisu na základe platného občianskeho preukazu.

11.10.2017

 1. Oznamujeme občanom, že porucha na verejnom osvetlení v hornej časti obce bude odstránená dňa 14.10.2017, t. j. v sobotu v priebehu dňa, súčasne bude vymenený aj poškodený reproduktor na miestnom rozhlase.
 2. Do stredy 18.10.2017 môžu občania vyložiť biologicky rozložiteľný odpad (BRKO), najmä konáre z opiľovania stromov a kríkov na obvyklé miesta. To je posledný zber odpadu tohto druhu v tomto roku.
 3. Dňa 14. októbra 2017, t. j. v sobotu sa v čase od 07.00 h do 20.00 h uskutočnia v obci nové doplňujúce voľby poslancov do obecného zastupiteľstva v Orovnici. Volebná miestnosť je v sále kultúrneho domu. Občania, ktorí sú chorí alebo nemobilní a vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôžu vykonať voľbu do volebnej miestnosti, môžu požiadať o voľbu do prenosnej volebnej schránky. Nahlásiť sa môžu v pracovných dňoch na obecnom úrade alebo v sobotu miestnej volebnej komisii prostredníctvom rodinného príslušníka alebo na tel. č.  045 68 56 655.