Odhlásenie trvalého pobytu – odchod do zahraničia

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo tam žiť, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu Obecnému úrad, úseku evidencie obyvateľov. V ohlásení uvedie štát, miesto pobytu, kam hodlá vycestovať a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.

Potrebujete

  • platný občiansky preukaz

Lehota na vybavenie

  • na počkanie

Poplatok

  • bez poplatku
  • 5 € v prípade, ak občan požaduje potvrdenie o trvalom pobyte

Kontakt
Obec Orovnica, č. 96
966 52 Orovnica
obec@orovnica.eu
– Michaela Ondrúšeková, tel. 0948 696 769
– Ružena Prvá, tel. 0903 160 900

Upozornenie

  • následne po ohlásení skončenia trvalého pobytu Obecnému úradu v Orovnici je občan povinný odovzdať občiansky preukaz na OR PZ Žiar n. Hr., Obvodný úrad, Oddelenie dokladov v Žarnovici, pretože doklad sa týmto stáva neplatným

Legislatíva

  • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov