Osvedčovanie podpisov

Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva na Obecnom úrade v kancelárii pracovníčky obce, prípadne zo zdravotných
dôvodov po dohode so zamestnankyňou u občana doma, v nemocnici, v ústave a pod. Občan, ktorému sa podpis osvedčuje,
musí byť pri osvedčovaní prítomný. Podpis do osvedčovacej knihy vykoná občan pred zamestnankyňou vykonávajúcou
osvedčenie, preto ho nemôže nik iný zastúpiť. Podpis na listinu vykoná občan pred zamestnankyňou vykonávajúcou osvedčenie
alebo uzná podpis na listine za svoj.


Potrebujete

 • platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz
 • listinu, na ktorej sa má podpis osvedčiť (napr. čestné vyhlásenie, splnomocnenie) v prípade, že sa jedná o
  viacstranový súbor listín, občan predkladá už listiny spojené šnúrou

Lehota na vybavenie
na počkanie, v prípade väčšieho množstva osvedčovaných podpisov pod􀄐a dohody s osvedčujúcou zamestnankyňou

Poplatok

 • 2 € / každý podpis
 • výšku poplatku je možné zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie
  tohto úkonu mimo úradnej miestnosti

Kontakt
Obec Orovnica, č. 96
966 52 Orovnica
obec@orovnica.eu
– Michaela Ondrúšeková, tel. 0948 696 769
– Ružena Prvá, tel. 0903 160 900

Upozornenie

 • občan podpisuje listinu osobne pred pracovníčkou vykonávajúcou osvedčenie
 • nevykonávame osvedčenie :
  • podpisov na listinách, ktoré sa majú použiť v cudzine (notár)
  • podpisov osôb, ktorí nemôžu čítať a písať
  • podpisov na zmenkách a šekoch
  • podpisov na čistom liste

Legislatíva

 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami
 • zákon č. 465/2008 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR – zmeny pre EURO v SR