Oznam – súhlas na výrub stromu

Starostka obce Orovnica podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 29. januára 2018 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub stromov:

v počte 1 kus smrek, na pozemku KN C parcela č. 498, k. ú. Orovnica .

Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti Márie Šutkovej, rod.  Struhárovej.

Dôvod výrubu:

drevina je viac ako 30-ročná, zasadená je v blízkosti oplotenia a svojim vzrastom zasahuje do blízkeho vedenia elektrickej NN siete a poškodzuje aj oplotenie, ktoré je potrebné opraviť.

Vyvesené 29. 01. 2018

Mgr. Katarína Forgáčová
starostka obce