Oznámenie o strategickom dokumente: Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky BBSK – Envirostratégia BBSK

Na základe žiadosti BBSK na zverejnenie strategického dokumentu: „Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky BBSK – Envirostratégia BBSK“ oznamujeme občanom, že dokument je zverejnený v prílohe tohto oznamu na webovej stránke obce Orovnica, prípadne občania môžu nahliadnuť na obecnom úrade.

Prípadné stanoviská je možné doručiť do 15 dní od doby zverejnenia tohto oznámenia na adresu :

Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložíek životného prostredia kraja
Nám. Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica


OZNAMENIE_2021_12_zeleny-kraj-envirostrategia-bbsk