Detský pretek v love rýb

MO SRZ NOVÁ BAŇA usporiada tradičný otvárací detský pretek do 15 rokov 5. mája 2019 NOVÁ BAŇA Pretek sa uskutoční na vodnej nádrži TAJCH PROGRAM 13:15 – 13:45 prezentácia a žrebovanie 13:45 – 14:00 vnadenie 14:00 – 17:00 vyhodnotenie preteku, odovzdanie cien Boduje každá ulovená ryba súťažiaci si môžu ponechať jedného kapra 40 cm Pretekári súťažia na vlastné riziko štartovné je 1€ Popis trate :voda stojatábreh mierne zatrávnenýhĺbka 1 do 6 metrov KAŽDÝ PRETEKÁ NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE Výbor MO SRZNová Baňa Rybarske-preteky-2019

Vypaľovanie suchých trávnatých porastov a nebezpečenstvo vzniku požiarov

Každoročné štatistiky požiarovosti ukazujú, že s príchodom prvých jarných a najmä slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku nielen príroda, ale i človek a to najmä svojou činnosťou v záhradách, sadoch a na poliach. Napriek sústavnému zdôrazňovaniu zákazu vypaľovania porastov bylín, kríkov, stromov a suchej trávy v jarnom období, ale i počas celého roka, občania túto činnosť a riziko s ňou spojené často podceňujú a nechávajú sa v rámci upratovania svojich pozemkov a záhrad zlákať a neuposlúchnuť zákaz vypaľovania suchej trávy a kríkov. Nasvedčujú tomu i štatistiky požiarovosti za posledné roky. Na území okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a...

ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU OBCE OROVNICA

1) Obec Orovnica so sídlom Orovnica č. 96, 966 52 Orovnica v zmysle prijatého Uznesenia OZ č.6 / 2019 zo dňa 15.02.2019 a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho predaja prebytočného hnuteľného majetku obce. 2) Predmetom zámeru priameho predaja je prebytočný hnuteľný majetok:motorové vozidlo MULTICAR M-25 – ŠPZ 902 AJ – cena 1.050,- €V prílohe sú zverejnené fotografie odpredávaného majetku obce. 3) Hodnota hnuteľného majetku uvedeného v bode č. 2 tohto zámeru je minimálna cena, za ktorú sa predmetná hnuteľná vec ponúka na predaj a bola...