Zasadnutie obecného zastupiteľstva 3.8.2018

Mgr. Katarína Forgáčová starostka obce OROVNICA V Orovnici, 24.7.2018 Všetkým poslancom obecného zastupiteľstva V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na piatok 3. augusta 2018 o 17:00 hod. na Obecnom úrade. Program : Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola uznesení Určenie volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva na nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022 Určenie rozsahu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018 – 2022. Zmena Finančného rozpočtu Obce Orovnica na rok 2018 – rozpočtové opatrenie č. 3 a č. 4 ....