Zasadnutie obecného zastupiteľstva 1.6.2018

Mgr. Katarína Forgáčová starostka obce OROVNICA V Orovnici, 24.5.2018 Všetkým poslancom obecného zastupiteľstva V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnica na piatok 1. júna 2018 o 17:00 hod. na Obecnom úrade. Program : Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola uznesení Plnenie Rozpočtu Obce Orovnica k 31.3.2018 Nakladanie s majetkom obce – časť EKN parc. č. 200/11 Návrh na zmenu Finančného rozpočtu Obce Orovnica na rok 2018 – rozpočtové opatrenie č.1 a č.2 Rôzne Interpelácie poslancov Záver Mgr. Katarína Forgáčová

Zber biologického odpadu (konáre, tráva,…)

V priebehu budúceho týždňa, t. j. od 9.4.2018 do 15.4.2018 je možné vyložiť biologický odpad – haluzinu, konáre, trávu na vyhradené skládky, a to : pred bufetom v doline pri moste na betónovom paneli oproti rodinnému domu súpisné číslo 100 oproti súpisnému číslu 153 v hornom konci pred súp. číslom 74 v dolnom konci pred súp. číslom 55 pri cintoríne pod spodným 1100 l kontajnerom. Žiadame občanom aby na uvedené miesta dávali čisto rastlinno-biologický odpad, nakoľko sa v predchádzajúcich obdobiach medzi odpadom nachádzalo sklo, plechovice, drôty, kamene a iný odpad z dvorov. Žiadame občanov o dodržiavanie pokynov.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.3.2018

Mgr. Katarína Forgáčová starostka obce OROVNICA V Orovnici, 8.3.2018 Všetkým poslancom obecného zastupiteľstva V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnica na piatok 16. marca 2018 o 17:00 hod. na Obecnom úrade. Program : Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola uznesení Nakladanie s majetkom obce – CKN parc. č. 1428/2, 1428/3 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2018 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 Návrh rozpočtu...

Zmena vlastníctva nehnuteľnosti v roku 2017

Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2017  nadobudli  nový majetok – nehnuteľnosť kúpou, darovaním, dedičstvom, prípadne zmenili sa vlastnícke vzťahy z dôvodu predaja alebo si budú žiadať o zľavy, v súlade so  všeobecne záväzným  nariadením obce č. 2/2015 zo dňa 17.12.2015 a v súlade so  zákonom o miestnych daniach a poplatkoch, že v termíne do 31. januára  2018 je potrebné nahlásiť takéto  zmeny podaním daňového priznania na daň z nehnuteľností, prípadne oznámiť zánik daňovej povinnosti alebo žiadať o uplatnenie príslušnej zľavy.