TESTOVANIE COVID-19 v našej obci (-1-)

V tomto týždni dňa 31. októbera a 01. novembera  bude prebiehať operácia „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ – celoplošné testovanie na COVID-19 – prvá etapa.Podľa doteraz platných informácií (27.10.2020 – 16.00 h), v našej obci bude testovanie prebiehať len v sobotu – 31.októbra 2020, pričom pracovný tím bude pracovať od 07.00 do 22.00,  samotné testovanie bude prebiehať od 08.00 – 20.00. Testovanie bude prebiehať v našej obci  podľa súpisných čísel domov, aby sa zbytočne netvorili  a nezhromažďovali sa občania. Keďže stále prichádzajú nové pokyny, pričom niektoré, čo platili včera, už dnes neplatia, rozpis súpisných čísel po časoch sa stále upravuje a predpokladáme, že definitívne rozdelenie budeme mať počas zajtrajšieho dňa, t....

Prerušenie dodávky elektrickej energie

SSE – d, Žilina oznamuje občanom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Prerušenie dodávky elektrickej energie bude nasledovné: dňa 28. októbra 2020 t. j. v stredu,od 07:30 do 16:30 dňa 29. októbra 2020 t. j. vo štvrtok,  od 07:00 do 15:00 dňa 04. novembra 2020 t. j. v stredu, od 07:30 do 18:30 – bez elektrickej energie budú rodinné domy a všetky ostatné odberné miesta v obci. Čas na odstávku je predpokladaný a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

Povinnosti vlastníkov studní

Obec Orovnica ako orgán štátnej vodnej správy Vás upozorňuje na prechodné ustanovenia § 80 ods. 2 zákona 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení. Povolenia na odber podzemných vôd vydané podľa § 21 ods. 1 vodného zákona v znení účinnom do 14. marca 2018, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom v znení účinnom od 15. marca 2018, je potrebné do 31.decembra 2021 uviesť s ním do súladu, inak strácajú platnosť.To znamená, že povolenia na odber podzemných vôd pri jestvujúcich...