Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2.11.2018

Mgr. Katarína Forgáčová starostka obce OROVNICA V Orovnici, 29. 10. 2018 Všetkým poslancom obecného zastupiteľstva V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na piatok 02. novembra 2018 o 18,00 hod. na Obecnom úrade. Program : 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Kontrola uznesení 4. Zmena Finančného rozpočtu Obce Orovnica na rok 2018 – rozpočtové opatrenie č. 5 a č. 6 5. Plnenie Rozpočtu Obce Orovnica k 30.09.2018 6. Nakladanie s majetkom obce – EKN parc. č. 260/3 7. Rôzne 8. Interpelácie...