Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.11.2017

Mgr. Katarína Forgáčová starostka obce OROVNICA V Orovnici, 20.11.2017 Všetkým poslancom obecného zastupiteľstva V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnica na stredu 22. novembra 2017 o 17:30 hod. na Obecnom úrade. Program : Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Oznámenie výsledkov nových volieb do orgánov samosprávy obce Zloženie sľubu nových poslancov obecného zastupiteľstva Kontrola uznesení Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti – CKN parc. č. 1428/2, 1428/3 Správa z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce Rôzne Interpelácie poslancov Záver Mgr. Katarína Forgáčová

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 – zverejnenie elektronickej adresy pre doručenie oznámenia

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Orovnica možno doručiť aj v elektronickej forme na adresu: ocuorovnica@stonline.sk (ocuorovnica@mail.t-com.sk) do 05.10.2017 do 24,00 hod. Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraj vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 5. októbra 2017). Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať: meno, priezvisko a dátum...

Oprava komunikácie

Vážení občania ! V dňoch 18.-19. septembra 2017, t.j. v pondelok a v utorok bude EUROVIA SK, a.s. asfaltovať cestu III. triedy v úseku od kostola po križovatku pri cintoríne. Z uvedeného dôvodu bude obmedzená autobusová doprava. Na zastávku Orovnica – námestie príde len ráno školský autobus, všetky ostatné autobusové spoje SAD (aj večerné) pôjdu v tieto dva dni len po zastávku Orovnica – cintorín. Žiadame občanov, aby v uvedených dňoch neparkovali v tomto úseku na okraji komunikácie a prechádzali týmto úsekom len v nevyhnutných prípadoch, prípadne použili miestnu komunikáciu cez časť obce Dolina. Za porozumenie ďakujeme.

Oznámenie o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica od 07.08.2017 do odvolania. Úplné znenie odvolania je zverejnené v časti...

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom v súlade s § 4 písm. b) a § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov   vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica od 02.08.2017 až do odvolania. Úplné znenie vyhlásenia je zverejnené v časti...