Oprava komunikácie

Vážení občania ! V dňoch 18.-19. septembra 2017, t.j. v pondelok a v utorok bude EUROVIA SK, a.s. asfaltovať cestu III. triedy v úseku od kostola po križovatku pri cintoríne. Z uvedeného dôvodu bude obmedzená autobusová doprava. Na zastávku Orovnica – námestie príde len ráno školský autobus, všetky ostatné autobusové spoje SAD (aj večerné) pôjdu v tieto dva dni len po zastávku Orovnica – cintorín. Žiadame občanov, aby v uvedených dňoch neparkovali v tomto úseku na okraji komunikácie a prechádzali týmto úsekom len v nevyhnutných prípadoch, prípadne použili miestnu komunikáciu cez časť obce Dolina. Za porozumenie ďakujeme.

Oznámenie o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica od 07.08.2017 do odvolania. Úplné znenie odvolania je zverejnené v časti...

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom v súlade s § 4 písm. b) a § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov   vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica od 02.08.2017 až do odvolania. Úplné znenie vyhlásenia je zverejnené v časti...

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2017

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom predložila informáciu o: – podmienkach udržania štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb, – podmienkach pre pridelenie štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb, – podmienky premiestňovania zvierat na zabitie a na chov a produkciu, – upozornenie na povinnosti pri kontrole zdravia oviec. Celé upozornenie bolo doručené na Obecný úrad v prípade požiadania bude občanom poskytnuté k nahliadnutiu.