Potvrdenie o trvalom pobyte

Potvrdenie o trvalom pobyte vystavuje Obecný úrad, úsek evidencie obyvateľov, občanovi na žiadosť.


Potrebujete

  • platný občiansky preukaz
  • občan v zastúpení predloží splnomocnenie s osvedčeným podpisom

Lehota na vybavenie

  • na počkanie

Poplatok

  • 5 €
  • správny poplatok 5 € sa vyberá za každú osobu, ktorej pobyt sa potvrdzuje

Kontakt
Obec Orovnica, č. 96
966 52 Orovnica
obec@orovnica.eu
– Michaela Ondrúšeková, tel. 0948 696 769
– Ružena Prvá, tel. 0903 160 900

Legislatíva

  • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 465/2008 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR – zmeny pre EURO v SR