Povinnosť udržiavať pozemky v nezaburinenom stave

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky.

Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho pozemku, môže uložiť pokutu :
fyzickej osobe v zmysle § 25 zákona č. 220/2004 Z. z. do výšky 330,- €
právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi v zmysle § 26 zákona č. 220/2004 Z. z. do výške 33 200,- € .