Povinnosti vlastníkov studní

Obec Orovnica ako orgán štátnej vodnej správy Vás upozorňuje na prechodné ustanovenia § 80 ods. 2 zákona 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.

Povolenia na odber podzemných vôd vydané podľa § 21 ods. 1 vodného zákona v znení účinnom do 14. marca 2018, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom v znení účinnom od 15. marca 2018, je potrebné do 31.decembra 2021 uviesť s ním do súladu, inak strácajú platnosť.

To znamená, že povolenia na odber podzemných vôd pri jestvujúcich a povolených studniach, ktoré nemajú časovo obmedzený odber podzemných vôd, strácajú svoju platnosť s dátumom 31. decembra 2021, ak sa nepodá žiadosť o vydanie povolenia na odber podzemných vôd na orgán štátnej vodnej správy.

Ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa to týka, naďalej plánu odoberať podzemné vody (odber vody zo studne), je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie nového povolenia na odber podzemných vôd za účelom jeho zosúladenia s platnou legislatívou.

V zmysle § 21, ods. 1 vodného zákona „Povolenie na osobitné užívanie vôd je potrebné, ak nejde o používanie vôd, podľa § 18 až 20“

a) pri povrchových vodách na
1. ich odber
2. ich vzdúvanie a na iný spôsob akumulácie
3. využívanie ich hydroenergetického potenciálu

b) pri podzemných vodách na
1. ich odber
2. ich akumulácie
3. ich čerpanie na účel znižovania ich hladiny
4. umelé zvyšovanie ich množstva povrchovou vodou

c) na vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd

d) na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd

e) na využívanie povrchových vôd alebo do podzemných vôd na hospodársky chov rýb alebo na chov vodnej hydiny, prípadne iných vodných živočíchov na účely podnikania

f) na čerpanie znečistených podzemných vôd na účely zníženia ich znečistenia alebo zníženia znečistenia horninového prostredia a na ich následné vypúšťanie do týchto vôd, prípadne do povrchových vôd

g) na čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a
pri zakladaní stavieb

h) na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov vodnými stavbami

i) na používanie povrchových vôd alebo podzemných vôd pri ťažbe alebo úprave piesku štrku alebo iných nevyhradených nerastov

j) na iné osobitné užívanie povrchových vôd a podzemných vôd.


Povolenie a súhlas na osobitné užívanie vôd sa netýka občanov, ktorí využívajú na odber podzemnej vody jednoduché vodné zariadenia, t. j. domové studne, z ktorých sa podzemná voda čerpá ručne a pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako 10l/min. a prenosné
nádoby.


Príslušným orgánom štátnej vodnej správy je:

Obec Orovnica, ak sa jedná o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd a ich iné využitie na potreby jednotlivých občanov (domácností), t. j. povolenia vydávané pre fyzické osoby (odber vody z domovej stupne pre rodinného domy, rekreačné chaty alebo ako úžitková voda v k. p. Orovnica).
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ak sa jedná o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd pre právnické osoby (t. j. povolenie na odber podzemnej vody pre firmy, prevádzky, hospodárske objekty, skupinové vodovody – samospáda pre viac rodinných domov a pod.)

Na základe žiadosti bude vydané nové povolenie na odber podzemnej vody na dobu 10 rokov.
Vydanie nového povolenia je bezplatné.

Tlačivo žiadosti je uvedené nižšie (pod článkom) a k dispozícii na Obci Orovnica a na úradných tabuliach Obce Orovnica.


V Orovnici, 19.10.2020

Mgr. Katarína Forgáčová
starostka obce


Žiadosť o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd

Ziadost-o-vydanie-povolenia-na-osobitne-uzivanie-podzemnych-vod