Úradná tabuľa


2024

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Stavebník, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava, v zastúpení spoločnosťou Valbek SK, spol. s r. o., Pribinova 4, Bratislava, listom zo dňa 16. 02. 2024, doručeným dňa 19. 02. 2024, požiadal Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR“) o vydanie stavebného povolenia pre stavbu dráhy „Železničná stanica Hronský Beňadik – zastávka Tekovská Breznica – Železničná stanica Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty“…. ( zobraziť viac )
(27.5.2024)

Informácia o výluke Hronský Beňadik – Nová Baňa od 09. júna – do 11.decembra 2024
Realizované zmeny na tratiach ústiacich do Zvolena súvisia s rozsiahlou výlukovou činnosťou správcu železničnej infraštruktúry (ŽSR) na traťovom úseku Hronský Beňadik – Nová Baňa – Žarnovica z dôvodu havarijného stavu infraštruktúry a zároveň modernizácie ŽST Hronský Beňadik…. ( zobraziť viac )
(24.5.2024)

„Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj“ – Oznámenie o strategickom dokumente
Obstarávateľ strategického dokumentu Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica…. ( zobraziť viac )
(10.5.2024)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 13.5.2024
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na pondelok 13. mája 2024 o 18:00 hod. v sále kultúrneho domu… ( zobraziť viac )
(9.5.2024)

Rekonštrukcia žel. trate Hronský Beňadik – Nová Baňa
Predmetom stavby je rekonštrukcia dopravnej cesty v úseku Hronský Beňadik – Nová Baňa z dôvodu prevádzkového opotrebovania a s ním spojených dlhodobých prevádzkových obmedzení čím dôjde k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, k odstráneniu prechodných obmedzení traťovej rýchlosti, k zníženiu nákladov na údržbu železničného spodku, zvršku a zvýšenie bezpečnosti cestujúcej verejnosti…. ( zobraziť viac )
(17.4.2024)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 14.3.2024
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na štvrtok 14. marca 2024 o 18:00 hod. v sále kultúrneho domu… ( zobraziť viac )
(8.3.2024)

Výskyt afrického moru ošípaných u diviakov – upozornenie
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom z dôvodu informovanosti chovateľov, Vám predkladá informáciu o potvrdení posledných prípadov výskytu nákazy afrického moru ošípaných (ďalej len AMO) u diviakov… ( zobraziť viac )
(5.3.2024)

Výskyt afrického moru ošípaných u diviakov – upozornenie
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom z dôvodu informovanosti chovateľov, Vám predkladá informáciu o potvrdení posledných prípadov výskytu v roku 2024 nákazy afrického moru ošípaných u diviakov v katastri Tekovská Breznica, Brehy a Rudno nad Hronom… ( zobraziť viac )
(27.2.2024)

Oznámenie adresy – delegovanie do volebnej komisie a vydanie voličského preukazu
Oznámenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a adresy na doručenie žiadostí na vydanie voličského preukazu pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky 23.marca 2024… ( zobraziť viac )
(2.2.2024)

Zmeny v prímestskej autobusovej doprave
Banskobystrický kraj čakajú zmeny v prímestskej autobusovej doprave. Od 1.1.2024 prinášame cestujúcim nové, výhodné formy cestovných lístkov… ( zobraziť viac )
(5.1.2024)


2023

Verejná vyhláška – začiatok prerokovania dokumentácie ochrany prírody a krajiny okresu Žarnovica
Oznámenie o začatí procesu prerokovania a schvaľovania dokumentácie ochrany prírody a krajiny pod názvom „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žarnovica“… ( zobraziť viac )
(29.12.2023)

Výskyt afrického moru ošípaných u diviakov – upozornenie
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom z dôvodu informovanosti chovateľov, Vám predkladá informáciu o potvrdení posledných prípadov výskytu nákazy afrického moru ošípaných v katastri Rybník, Tekovská Breznica a Brehy… ( zobraziť viac )
(12.12.2023)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 15.12.2023
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na piatok 15. decembra 2023 o 18:15 hod. v sále kultúrneho domu… ( zobraziť viac )
(11.12.2023)

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v Obci Orovnica
Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v Obci Orovnica – nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja… ( zobraziť viac )
(15.11.2023)

Vodná nádrž Tajch Nová Baňa – rekonštrukcia
Informácia pre verejnosť a oznámenie o predložení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov… ( zobraziť viac )
(27.10.2023)

Vykurovacia sezóna začala – staráte sa o komín dobre ?
Tak ako každoročne, aj tento rok s nástupom chladných dní začína vykurovacia sezóna. Vzhľadom na to, že každoročne sa neustále vyskytuje množstvo požiarov od vykurovacieho telesa treba venovať značnú pozornosť kontrole komína… ( zobraziť viac )
(10.10.2023)

Výskyt afrického moru ošípaných u diviakov – upozornenie
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom z dôvodu informovanosti chovateľov, Vám predkladá informáciu o potvrdení výskytu nákazy afrického moru ošípaných u uhynutého diviaka v katastri Žarnovica dňa 26.9.2023… ( zobraziť viac )
(5.10.2023)

Výsledky volieb do NR SR 2023 v Obci Orovnica
Zverejnenie Zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.09.2023… ( zobraziť viac )
(1.10.2023)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 19.9.2023
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na utorok 19. septembra 2023 o 19:00 hod. v sále kultúrneho domu… ( zobraziť viac )
(15.9.2023)

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 25.8.2023
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru a v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra… ( zobraziť viac )
(24.8.2023)

Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Žarnovica v oblasti tepelnej energetiky
Obstarávateľ strategického dokumentu: Mesto Žarnovica, Námestie SNP 1/33, 966 81 Žarnovica (ďalej len „obstarávateľ“), predložil dňa 27.07.2023, v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie… ( zobraziť viac )
(14.8.2023)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jozef Turba st.
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Obec Orovnica, Obecný úrad, Orovnica č. 96, 96652 Orovnica, číslo R2023/000450-224 zo dňa 24.05.2023 verejnou vyhláškou podľa ustanovenia § 26 zákona č.71/1967 zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov… ( zobraziť viac )
(24.5.2023)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Martina Búryová
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Obecného úradu Orovnica číslo R2023/000450-187 zo dňa 23.05.2023 verejnou vyhláškou podľa ustanovenia § 26 zákona č.71/1967 zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov… ( zobraziť viac )
(23.5.2023)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Juraj Bartoš
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Obec Orovnica, Obecný úrad, Orovnica č. 96, 96652 Orovnica, číslo R2023/000450-183 zo dňa 23.05.2023 verejnou vyhláškou podľa ustanovenia § 26 zákona č.71/1967 zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov… ( zobraziť viac )
(23.5.2023)

Mobilné stredisko obehového hospodárstva – rozšírenie zhodnocovaných druhov odpadov
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti…. ( zobraziť viac )
(15.5.2023)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Juraj Bartoš
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Súdnej exekútorky JUDr. Bronislava Pračková, Exekútorský úrad, ul. Cyrila Metoda 22, Žiar nad Hronom číslo R2023/000525 zo dňa 21.04.2023 verejnou vyhláškou podľa ustanovenia § 106 CSP…. ( zobraziť viac )
(21.4.2023)

Oznámenie pre chovateľov ošípaných – africký mor ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom ( ďalej len „RVPS ZH“ ), z dôvodu informovanosti chovateľov, Vám predkladá informáciu o potvrdení výskytu nákazy afrického moru ošípaných u diviakov v katastri Orovnica, Nová Baňa, Veľká Lehota a dňa 14.4.2023 i v katastri Malá Lehota… ( zobraziť viac )
(18.4.2023)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Orovnici na návrh vlastníka budovy o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR zrušila dňom 05.04.2023 trvalý pobyt… ( zobraziť viac )
(5.4.2023)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 6.3.2023
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na pondelok 6. marca 2023 o 16:30 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(2.3.2023)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Juraj Bartoš
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Obecného úradu Orovnica číslo R2023/000195-43 zo dňa 15.02.2023 verejnou vyhláškou… ( zobraziť viac )
(20.2.2023)

Výskyt afrického moru ošípaných – upozornenie
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom, z dôvodu informovanosti chovateľov, Vám predkladá informáciu o potvrdení výskytu nákazy afrického moru ošípaných u diviakov v katastri Tekovské Nemce dňa 01.2.2023… ( zobraziť viac )
(1.2.2023)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Orovnica na 1.polrok 2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Orovnica na 1. polrok 2023… ( zobraziť viac )
(27.1.2023)

Zrušenie obmedzenia užívania pitnej vody zo dňa 21.7.2022
Vyhlásenie dočasného obmedzenia užívania pitnej vody z verejného vodovodu v obci Orovnica – zrušenie obmedzení… ( zobraziť viac )
(26.1.2023)

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Písomnosť č. 100311679/2023 zo dňa 19.01.2023 je uložená na Daňovom úrade Banská Bystrica na pobočke Žiar nad Hronom, ul. SNP 132, 965 01 Žiar nad Hronom… ( zobraziť viac )
(20.1.2023)

ZSSK – Lístok na vlak
Vážení občania, železničnú stanicu / zastávku v našej obci obsluhujú vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK). Vzhľadom na priestorové, resp. personálne možnosti nie je možné zabezpečiť predaj cestovných dokladov ZSSK v priestoroch železničnej stanice / zastávky… ( zobraziť viac )
(20.1.2023)

Zákaz využívania lesa verejnosťou
Podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch správny orgán rozhodol o zákaze využívania lesa verejnosťou (zákaz vstupu na lesné pozemky pre verejnosť), v katastrálnych územiach : Nová Baňa, Malá Lehota, Veľká Lehota, Žarnovica, Žarnovická Huta, Horné Hámre, Župkov, Píla, Veľké Pole, Orovnica, Hronský Beňadik, nakoľko to vyžaduje verejný záujem… ( zobraziť viac )
(18.1.2023)

Oznam k podávaniu daňových priznaní k dani z nehnuteľností
Každý daňovník, u ktorého v priebehu roku 2022 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskoršie do 31.1.2023 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti… ( zobraziť viac )
(17.1.2023)

Referendum 2023 – špeciálne hlasovanie
Dňa 21. janurára 2023 sa uskutoční REFERENDUM 2023. Z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 občania, ktorí sa chcú zúčastniť hlasovania v Referende a majú potvrdené ochorenie, môžu požiadať o špeciálny spôsob hlasovania… ( zobraziť viac )
(17.1.2023)

Rozhodnutie – verejná vyhláška – kolaudačné rozhodnutie
Stavebník : Terézia Švecová, rod. Polnišerová, bytom Orovnica č. 140, 966 52 Orovnica podala dňa 16.03.2022 na Obec Orovnica – špeciálny stavebný úrad pre povoľovanie dopravných stavieb návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu : „Prístupová komunikácia“ zrealizovanú v katastrálnom území Orovnica na pozemku C KN parcela číslo 1144 a 1145… ( zobraziť viac )
(16.1.2023)

Výskyt afrického moru ošípaných u diviaka – upozornenie
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom, z dôvodu informovanosti chovateľov, Vám predkladá informáciu o potvrdení výskytu nákazy afrického moru ošípaných u diviaka v katastri Nová Baňa, okres Žarnovica dňa 12.1.2023… ( zobraziť viac )
(12.1.2023)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 9.1.2023
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na pondelok 9. januára 2023 o 16:00 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(4.1.2023)


2022

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 14.12.2022
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na stredu 14. decembra 2022 o 17:30 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(10.12.2022)

NÁVRH finančného rozpočtu Obce Orovnica na roky 2023, 2024, 2025
Návrh finančného rozpočtu Obce Orovnica na roky 2023-2025… ( zobraziť viac )
(29.11.2022)

NÁVRH VZN 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Orovnica č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady… ( zobraziť viac )
(29.11.2022)

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 23.11.2022
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na stredu 23. novembra 2022 o 18:00 hod. na obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(18.11.2022)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 10.10.2022
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na pondelok 10. októbra 2022 o 16:00 hod. v sále kultúrneho domu… ( zobraziť viac )
(6.10.2022)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov VÚC – 2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov VÚC 29.októbra 2022… ( zobraziť viac )
(26.9.2022)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu VÚC – 2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu VÚC 29.októbra 2022… ( zobraziť viac )
(26.9.2022)

Informácia o prechode výplaty finančnej pomoci pre odídencov Ukrajiny z medzinárodného na vnútroštátny systém
Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF) a Medzinárodná federácia Červeného kríža (IFRC) poskytovali krátkodobú prechodnú finančnú pomoc ľuďom, ktorí opustili územie Ukrajiny kvôli ozbrojenému konfliktu pri uspokojovaní základných životných podmienok pri ich pobyte na Slovensku od 01.05.2022 do 31.08.2022… ( zobraziť viac )
(20.9.2022)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre komunálne voľby 2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu v Obci Orovnica 29.októbra 2022… ( zobraziť viac )
(16.9.2022)

NÁVRH finančného rozpočtu Obce Orovnica na roky 2022, 2023, 2024
Návrh finančného rozpočtu Obce Orovnica na roky 2022-2024… ( zobraziť viac )
(16.9.2022)

NÁVRH VZN 1/2022 o organizácii miestneho referenda v Obci Orovnica
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Orovnica č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda v Obci Orovnica… ( zobraziť viac )
(16.9.2022)

NÁVRH VZN 2/2022 o verejnom poriadku na území obce Orovnica
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Orovnica č. 2/2022 o verejnom poriadku na území Obce Orovnica… ( zobraziť viac )
(16.9.2022)

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
Odhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica od 22.8.2022 od 12:00 do odvolania… ( zobraziť viac )
(22.8.2022)

Oznámenie na podanie kandidátnych listín na starostu a poslancov
Oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín na starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Orovnica… ( zobraziť viac )
(17.8.2022)

Obmedzenie užívania pitnej vody z verejného vodovodu
Žiadosť o vyhlásenie dočasného obmedzenia užívania pitnej vody z verejného vodovodu v Obci Orovnica… ( zobraziť viac )
(21.7.2022)

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – rekonštrukcia dopravnej cesty ŽST Hronský Beňadik – ŽST Nová Baňa
Informácia pre verejnosť a oznámenie o predložení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie… ( zobraziť viac )
(20.7.2022)

Určenie volebných obvodov, počtu poslancov a úväzku starostu – komunálne voľby
Oznámenie o určení počtu a o utvorení volebných obvodov a rozsah výkonu starostu vo volebnom období r. 2018-2022… ( zobraziť viac )
(20.7.2022)

Delegovanie člena a náhradníka do volebnej komisie – komunálne voľby
Oznámenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. október 2022…. ( zobraziť viac )
(20.7.2022)

Inflačná pomoc – ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok
Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 €, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod…. ( zobraziť viac )
(13.7.2022)

Voľby do VÚC 2022 – podmienky práva voliť a práva byť volený
Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h…… ( zobraziť viac )
(17.6.2022)

Komunálne voľby 2022 – podmienky práva voliť a práva byť volený
Voľby do orgánov samosprávy obcí – Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h… ( zobraziť viac )
(17.6.2022)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Orovnica na mesiac jún 2022 a 2.polrok 2022
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bude činnosť hlavnej kontrolórky ( ďalej len HK) v mesiaci jún 2022 a 2. polroku 2022 zameraná na výkon kontrolnej činnosti a na spracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu Obce Orovnica za rok 2021 a k návrhu rozpočtu na rok 2022…. ( zobraziť viac )
(13.6.2022)

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti
ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska – vrátane členských miest a obcí vstupuje od štvrtku – 19.05.2022 do štrajkovej pohotovosti… ( zobraziť viac )
(19.5.2022)

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Orovnica
Obecné zastupiteľstvo obce v Orovnici uznesením číslo 7/2022 z 12.4.2022 vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Orovnica na 24.05.2022 v sále Kultúrneho domu v Orovnici…. ( zobraziť viac )
(13.4.2022)

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi
Obchodovanie s ľuďmi je trestný čin, pri ktorom dochádza najmä k nútenej prostitúcii žien a detí, nedobrovoľnému odoberaniu
orgánov, nelegálnej adopcii detí, ako aj k domácemu otroctvu, nútenej práci v rôznych odvetviach, napr.
v poľnohospodárstve, továrňach, hoteloch a reštauráciách, núteným sobášom, nútenému žobraniu na uliciach,
nútenej pouličnej kriminalite alebo nútenej účasti na kriminálnych aktivitách (napr. drogových mafií)…. ( zobraziť viac )
(3.3.2022)

Rozhodnutie zriaďovateľa o organizácii vyučovania ZŠ s MŠ Tekovská Breznica 7.-11.2.2022
Obec Tekovská Breznica ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ tekovská Breznica, na základe vysokej chorobnosti žiakov, medzi pedagógmi a po prerokovaní tohto stavu s RÚVZ v Žiari nad Hronom v danej veci a vydaní rozhodnutia RÚVZ… ( zobraziť viac )
(7.2.2022)

Rozhodnutie zriaďovateľa o organizácii vyučovania ZŠ s MŠ Tekovská Breznica 1.-5.2.2022
Obec Tekovská Breznica ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ tekovská Breznica, na základe vysokej chorobnosti žiakov, medzi pedagógmi a po prerokovaní tohto stavu s RÚVZ v Žiari nad Hronom v danej veci a vydaní rozhodnutia RÚVZ… ( zobraziť viac )
(1.2.2022)

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Orovnica
Obecné zastupiteľstvo obce v Orovnici uznesením číslo 2/2022 z 3.2.2022 vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Orovnica na 22.03.2022 v sále Kultúrneho domu v Orovnici…. ( zobraziť viac )
(4.2.2022)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 3.2.2022
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na štvrtok 3. februára 2022 o 16:00 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(29.1.2022)

Verejná vyhláška – Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Háj
Mesto Nová Baňa, zastúpené primátorom mesta, ako vlastník poľovných pozemkov, ktoré tvoria viac ako 1/3 pozemkov z celkovej výmery Poľovného revíru Háj, v zmysle zákona o poľovníctve, ako oprávnená osoba, zvoláva zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov… ( zobraziť viac )
(27.1.2022)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Orovnici na návrh vlastníka budovy o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR zrušila dňom 7.1.2022 trvalý pobyt… ( zobraziť viac )
(7.1.2022)


2021

Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení navrhnovanej činnosti : „Mobilné stredisko obehového hospodárstva“
Obec Orovnica a Tekovská Breznica ako dotknuté obce, v spolupráci s navrhovateľom ECO Recycling Services s.r.o., Tekovská Breznica 593, 966 52 Tekovská Breznica, v súlade s §34 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie…. ( zobraziť viac )
(29.12.2021)

Informácia o doručení správy o hodnotení činnosti : „Mobilné stredisko obehového hospodárstva“
Obec Orovnica v súlade s § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 28.12.2021 bola obci Orovnica, ako dotknutej obci, doručená správa o hodnotení činnosti: „Mobilné stredisko obehového hospodárstva “ spoločnosti ECO Recycling Services, s.r.o. . ( zobraziť viac )
(29.12.2021)

Verejná vyhláška – pozvánka – Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov Poľovný revír Tekovské Nemce
Zvolávateľ, spoločnosť MIPEMA a.s. zastúpená štatutárnym orgánom konateľom – Ing. Mgr. Petrom Krásnym; – ako vlastník poľovných pozemkov v poľovnom revíri Tekovské Nemce, ktorého výmera poľovných pozemkov vo vlastníctve predstavuje viac ako jednu tretinu výmery poľovného revíru… ( zobraziť viac )
(22.12.2021)

Oznámenie o strategickom dokumente: Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky BBSK – Envirostratégia BBSK
Na základe žiadosti BBSK na zverejnenie strategického dokumentu: „Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky BBSK – Envirostratégia BBSK“ oznamujeme občanom, že dokument je zverejnený v prílohe tohto oznamu na webovej stránke obce Orovnica, prípadne občania môžu nahliadnuť na obecnom úrade….. ( zobraziť viac )
(22.12.2021)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj 2 pozemkov vo vlastníctve obce
Obchodná verejná súťaž č. 1/2021 podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, vyhlásená na základe § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na predaj nehnuteľností – parcela C – KN č. 342/4 a C – KN č. 342/5 – trvalý trávny porast… ( zobraziť viac )
(7.12.2021)

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Orovnica
Obecné zastupiteľstvo obce v Orovnici uznesením číslo 39/2021 z 29.11.2021 vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Orovnica na 21.01.2022 v sále Kultúrneho domu v Orovnici…. ( zobraziť viac )
(7.12.2021)

NÁVRH VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Obec Orovnica v súlade s ustanovením § 6 odseku 1 a 2 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie…. ( zobraziť viac )
(29.11.2021)

Rozsah hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti „Mobilné stredisko obehového hospodárstva“
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Bratislava doručilo obci Orovnica ROZSAH HODNOTENIA… ( zobraziť viac )
(21.10.2021)

Záverečný účet Obce Orovnica za rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020… ( zobraziť viac )
(23.6.2021)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Orovnici na návrh vlastníka budovy o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR zrušila dňom 31.5.2021 trvalý pobyt… ( zobraziť viac )
(31.5.2021)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 4.6.2021
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na piatok 4. júna 2021 o 14:30 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(28.5.2021)

PHRSR Obce Orovnica 2021-2026
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Orovnica na programové obdobie 2021-2026… ( zobraziť viac )
(15.5.2021)

Informácia o zámere navrhovanej činnosti
Informácia o zámere navrhovanej činnosti : „Mobilné stredisko obehového hospodárstva“ … ( zobraziť viac )
(7.5.2021)

Povinnosť udržiavať pozemky v nezaburinenom stave
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave… ( zobraziť viac )
(7.5.2021)

Predĺženie núdzového stavu
Uznesenie Vlády SR č. 215 z 26. apríla 2021 o predĺžení NÚDZOVÉHO STAVU o 30 dní na celom území SR s účinnosťou od 29.04.2021…… ( zobraziť viac )
(26.4.2021)

Rozhodnutie o otvorení ZŠ s MŠ Tekovská Breznica
Obec Tekovská Breznica ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, č. 700, 96652 Tekovská Breznica, podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu… ( zobraziť viac )
(16.4.2021)

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Písomnosť č. 100448534/2021 zo dňa 17.03.2021 je uložená na Daňovom úrade Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica… ( zobraziť viac )
(7.4.2021)

Suché jarné počasie a nebezpečenstvo vzniku požiarov
Každoročné štatistiky požiarovosti ukazujú, že s príchodom prvých jarných a najmä slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku nielen príroda, ale i človek a to najmä svojou činnosťou v záhradách, sadoch a na poliach… ( zobraziť viac )
(24.3.2021)

Zápis pre školský rok 2021/2022 – ZŠ s MŠ Tekovská Breznica
Základná škola s materskou školou Tekovská Breznica pozýva zákonných zástupcov budúcich prváčikov na Zápis pre školský rok 2021/2022, ktorý sa uskutoční dňa 14. apríla 2021 v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch riaditeľne školy……. ( zobraziť viac )
(23.3.2021)

Predĺženie núdzového stavu
Uznesenie Vlády SR č. 160 zo 17.03.2021 o predĺžený NÚDZOVÉHO STAVU o 40 dní na celom území SR s účinnosťou od 20.03.2021…… ( zobraziť viac )
(18.3.2021)

Nahlásenie náhradníkov na očkovanie
Ak máte záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môžete sa prihlásiť ako náhradník cez webstránku www.nahradnici.sk . Náhradníci sú volaní na očkovanie telefonicky v prípade, ak sa na očkovanie nedostavia všetci riadne prihlásení uchádzači….. ( zobraziť viac )
(16.3.2021)

Zápis detí do MŠ v Tekovskej Breznici
Prijímanie detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022 sa realizuje v zmysle § 59 školského zákona č. 245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)…. ( zobraziť viac )
(15.3.2021)

Rozhodnutie o organizácii vyučovania ZŠ s MŠ Tekovská Breznica
Obec Tekovská Breznica ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, č. 700, 96652 Tekovská Breznica podľa manuálu „Návrat do škôl 2021 (od 15.marca 2021)“ zo dňa 10.3.2021 rozhodla nasledovne…. ( zobraziť viac )
(10.3.2021)

Rozhodnutie o uzavretí ZŠ, MŠ, školského klubu a školskej jedálne v obci Tekovská Breznica
Obec Tekovská Breznica ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, č. 700, 96652 Tekovská Breznica rozhodla o uzavretí prevádzky…. ( zobraziť viac )
(3.3.2021)

Rozhodnutie o uzavretí ZŠ, MŠ, školského klubu a školskej jedálne v obci Tekovská Breznica
Obec Tekovská Breznica ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, č. 700, 96652 Tekovská Breznica rozhodla o uzavretí prevádzky…. ( zobraziť viac )
(25.2.2021)

Pravidlá na zastavenie šírenia koronavírusu + COVID-automat
Každý deň pribúdajú tisícky nakazených, zdravotníci statočne bojujú v nemocniciach o životy pacientov a starajú sa o ich zdravie. Slovensko sa v týchto dňoch riadi pravidlami COVID AUTOMATu, ktorý pripravili odborníci…. ( zobraziť viac )
(24.2.2021)

Upozornenie seniorov pred podvodmi v súvislosti so sčítaním obyvateľov
Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom upozorňuje občanov, najmä seniorov na obozretnosť pri sčítaní obyvateľov 2021… ( zobraziť viac )
(10.2.2021)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Orovnici na návrh vlastníka budovy o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR zrušila dňom 10.2.2021 trvalý pobyt… ( zobraziť viac )
(10.2.2021)


2020

Zámer predaja časti pozemku E KN č. 743/3 vo vlastníctve obce
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Orovnica ako prípad osobitného zreteľa… ( zobraziť viac )
(16.12.2020)

VZN č. 1/2020 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce – schválené
Schválené všeobecne záväzné nariadenie Obce Orovnica č. 1/2020 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce…. ( zobraziť viac )
(16.12.2020)

VZN č. 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – schválené
Schválené všeobecne záväzné nariadenie Obce Orovnica č. 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Orovnica…. ( zobraziť viac )
(16.12.2020)

VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – schválené
Schválené všeobecne záväzné nariadenie Obce Orovnica č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov…. ( zobraziť viac )
(16.12.2020)

VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – schválené
Schválené všeobecne záväzné nariadenie Obce Orovnica č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady…. ( zobraziť viac )
(16.12.2020)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 14.12.2020
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na stredu 14. decembra 2020 o 15:30 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(11.12.2020)

Záverečný účet Obce Orovnica za rok 2019 – návrh
Návrh záverečného účtu Obce Orovnica za rok 2019… ( zobraziť viac )
(27.11.2020)

Návrh finančného rozpočtu obce – 2021 (2022, 2023)
( zobraziť viac )
(27.11.2020)

VZN č. 1/2020 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce – návrh
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Orovnica č. 1/2020 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce…. ( zobraziť viac )
(27.11.2020)

VZN č. 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – návrh
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Orovnica č. 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Orovnica…. ( zobraziť viac )
(27.11.2020)

VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – návrh
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Orovnica č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov…. ( zobraziť viac )
(27.11.2020)

VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Orovnica č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady…. ( zobraziť viac )
(27.11.2020)

VZN č. 5/2020 o miestnom poplatku za rozvoj – návrh
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Orovnica č. 5/2020 o miestnom poplatku za rozvoj…. ( zobraziť viac )
(27.11.2020)

Návrh finančného rozpočtu obce – 2020 (2021, 2022)
( zobraziť viac )
(26.11.2020)

Upozornenie pre seniorov na novú podvodnú činnosť
Upozorňujeme seniorov, že podvodníci začali používať novú legendu! Polícia vo viacerých okresoch Banskobystrického kraja opäť zaznamenala prípady, ktoré súvisia s podvodmi na senioroch…. ( zobraziť viac )
(26.11.2020)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2021-2026
Obec Orovnica v súčasnosti pripravuje nový Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na obdobie rokov 2021-2026… ( zobraziť viac )
(15.10.2020)

Vyhlásenie núdzového stavu od 1.10.2020
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl.5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu… ( zobraziť viac )
(30.9.2020)

Zámer predaja pozemku CKN č. 342/4
Obec Orovnica v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa majetok obce… ( zobraziť viac )
(24.8.2020)

Zámer predaja osobného automobilu Škoda Fabia
Obec Orovnica so sídlom Orovnica č. 96, 966 52 Orovnica v zmysle prijatého uznesenia OZ č. 12/2020 zo dňa 29.04.2020 a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho predaja prebytočného hnuteľného majetku obce… ( zobraziť viac )
(24.8.2020)

Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre BB kraj 2021-2027
Oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov… ( zobraziť viac )
(13.8.2020)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Orovnici na návrh vlastníka budovy o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR zrušila dňom 27.7.2020 trvalý pobyt… ( zobraziť viac )
(27.7.2020)

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
Zverejňujeme opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia… ( zobraziť viac )
(26.3.2020)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 2.3.2020
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na pondelok 2. marca 2020 o 17:30 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(28.2.2020)


2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 25.11.2019
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na pondelok 25. novembra 2019 o 17:00 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(20.11.2019)

Oznámenie o dražbe rodinného domu č.111
ProAuctio s.r.o., ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle ustanovení zákona… ( zobraziť viac )
(5.11.2019)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Orovnici na návrh vlastníka budovy o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR zrušila dňom 4.10.2019 trvalý pobyt… ( zobraziť viac )
(4.10.2019)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 4.10.2019
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na piatok 4. októbra 2019 o 17:00 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(1.10.2019)

Opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom nariaďuje chovateľom včiel v katastri Tekovská Breznica a Orovnica opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu… ( zobraziť viac )
(22.8.2019)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 26.8.2019
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na pondelok 26. augusta 2019 o 17:45 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(22.8.2019)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 29.7.2019
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na pondelok 29. júla 2019 o 18:00 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(26.7.2019)

Prístupová komunikácia – Terézia Švecová
Rozhodnutie o umiestnení dopravnej stavby „Prístupová komunikácia“ v katastrálnom území Orovnica na pozemkoch KN C parc. č. 1144 a 1145 navrhovateľke: Terézii Švecovej r. Polnišerovej, Orovnica č. 140, 966 52 Tekovská Breznica… ( zobraziť viac )
(27.6.2019)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 1.7.2019
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na pondelok 1. júla 2019 o 18:00 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(27.6.2019)

Návrh VZN o určení názvu ulíc
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Orovnica č. 1/2019 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v Obci Orovnica … ( zobraziť viac )
(5.6.2019)

Návrh VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Orovnica č. 2/2019
o zneškodňovaní obsahu žúmp a náhradného odvádzania odpadových vôd… ( zobraziť viac )
(5.6.2019)

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
Obec Orovnica v súlade § 4 ods. 3 písm. h) a p), § 7, § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vyhlasuje dobrovoľnú zbierku na pomoc rodine Jána Mihála… ( zobraziť viac )
(5.6.2019)

Návrh záverečného účtu Obce Orovnica za rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy… ( zobraziť viac )
(5.6.2019)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 29.4.2019
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na pondelok 29. apríla 2019 o 17,00 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(17.4.2019)

Zámer priameho predaja majetku Obce Orovnica
Predmetom zámeru priameho predaja je prebytočný hnuteľný majetok:
motorové vozidlo MULTICAR M-25 – ŠPZ 902 AJ – cena 1.050,- € … ( zobraziť viac )
(4.3.2019)

Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
Obec Orovnica podľa § 4 ods. 3 písm. h) a p), § 7, § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov plánuje usporiadať dobrovoľnú zbierku… ( zobraziť viac )
(4.3.2019)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 15.2.2019
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na piatok 15. februára 2019 o 17,00 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(13.2.2019)

Zverejnenie návrhu finančného rozpočtu
Zverejnenie návrhu finančného rozpočtu Obce Orovnica na roky 2019-2021… ( zobraziť viac )
(31.1.2019)

Usmernenie pri registrácii chovu ošípaných
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu… ( zobraziť viac )
(24.1.2019)


2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 15.12.2018
V súlade s §12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na sobotu 15. decembra 2018 o 17:00 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(12.12.2018) 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na pondelok 10. decembra 2018 o 18,00 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(5.12.2018)

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Orovnica č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady… ( zobraziť viac )
(28.11.2018)

Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja
Oznámenie dotknutej obci o strategickom dokumente… ( zobraziť viac )
(20.11.2018)

Registrácia chovu ošípaných
Informácia o povinnosti registrácie chovu ošípaných s tlačivom… ( zobraziť viac )
(16.11.2018)

Informácia pre nájomcov poľnohospodárskych pozemkov
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný, upozorňuje všetkých nájomcov poľnohospodárskych pozemkov na účinnosť vyhlášky… ( zobraziť viac )
(15.11.2018)

Výsledky komunálnych volieb 2018
Oficiálne výsledky komunálnych volieb… ( zobraziť viac )
(11.11.2018)

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 27.8.2018 od 10:00 hod. do odvolania… ( zobraziť viac )
(27.8.2018)

Zákon proti byrokracii
Oznamujeme, že NRSR schválila zákon proti byrokracii (č.177/2018 Z.z.). Podľa zákona proti byrokracii sú občania s účinnosťou od 1.9.2018 odbremenení od predkladania papierových výpisov z listu vlastníctva, kópie z mapy,… ( zobraziť viac )
(16.8.2018)

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 10.8.2018 od 12:00 hod. do odvolania… ( zobraziť viac )
(10.8.2018)

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Orovnica, zastúpená Mgr. Katarínou Forgáčovou, starostkou obce v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Orovnici č. 23/2018 zo dňa 1.6.2018 a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce… ( zobraziť viac )
(7.8.2018)

Oznámenie o určení počtu volebných obvodov, počtu poslancov a rozsahu výkonu starostu
( stiahnuť dokument )
(7.8.2018)

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Orovnica
( stiahnuť dokument )
(7.8.2018)

Návrh záverečného účtu – 2017
Návrh záverečného účtu Obce Orovnica za rok 2017 … ( zobraziť viac )
(4.7.2018)

Zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru … ( zobraziť viac )
(18.6.2018)

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru … ( zobraziť viac )
(14.6.2018)

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Orovnica, zastúpená Mgr. Katarínou Forgáčovou, starostkou obce v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Orovnici č. 23/2018 zo dňa 1.6.2018 a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce… ( zobraziť viac )
(4.6.2018)

Návrh rozpočtu Obce Orovnica 2018-2020
Návrh finančného rozpočtu Obce Orovnica na roky 2018-2020 … ( zobraziť viac )
(1.3.2018)

Povinnosti chovateľov v roku 2018
Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2018 … ( zobraziť viac )
(30.1.2018)

Oznámenie – súhlas na výrub stromu
Starostka obce Orovnica podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 29. januára 2018 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub stromov … ( zobraziť viac )
(29.1.2018)

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
Obec Orovnica na základe žiadosti zo dňa 9.1.2018 o výrub dreviny – smrek, v počte 1 kus na pozemku KN C parcela č. 498 v k.ú. Orovnica oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania … ( zobraziť viac )
(9.1.2018) 


2017

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Orovnica, zastúpená Mgr. Katarínou Forgáčovou, starostkou obce v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Orovnici č. 47/2017 zo dňa 22.11.2017 a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce… ( zobraziť viac )
(24.11.2017)

 Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 – zverejnenie elektronickej adresy pre doručenie oznámenia
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Orovnica možno doručiť aj v elektronickej forme na adresu : ocuorovnica@stonline.sk (ocuorovnica@mail.t-com.sk) do 5.10.2017 do 24:00 hod. ( zobraziť viac )
(26.9.2017)

Oprava komunikácie 
V dňoch 18.-19. septembra 2017, t.j. v pondelok a v utorok bude EUROVIA SK, a.s. asfaltovať cestu III. triedy v úseku od kostola po križovatku pri cintoríne…. ( zobraziť viac )
(14.9.2017)

Vodné a stočné od 01.01.2017
Rozhodnutie ÚRSO o maximálnych cenách pre Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. . ( zobraziť viac )
(1.1.2017)