Úradná tabuľa

2021

Záverečný účet Obce Orovnica za rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020… ( zobraziť viac )
(23.6.2021)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Orovnici na návrh vlastníka budovy o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR zrušila dňom 31.5.2021 trvalý pobyt… ( zobraziť viac )
(31.5.2021)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 4.6.2021
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na piatok 4. júna 2021 o 14:30 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(28.5.2021)

PHRSR Obce Orovnica 2021-2026
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Orovnica na programové obdobie 2021-2026… ( zobraziť viac )
(15.5.2021)

Informácia o zámere navrhovanej činnosti
Informácia o zámere navrhovanej činnosti : „Mobilné stredisko obehového hospodárstva“ … ( zobraziť viac )
(7.5.2021)

Povinnosť udržiavať pozemky v nezaburinenom stave
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave… ( zobraziť viac )
(7.5.2021)

Predĺženie núdzového stavu
Uznesenie Vlády SR č. 215 z 26. apríla 2021 o predĺžení NÚDZOVÉHO STAVU o 30 dní na celom území SR s účinnosťou od 29.04.2021…… ( zobraziť viac )
(26.4.2021)

Rozhodnutie o otvorení ZŠ s MŠ Tekovská Breznica
Obec Tekovská Breznica ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, č. 700, 96652 Tekovská Breznica, podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu… ( zobraziť viac )
(16.4.2021)

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Písomnosť č. 100448534/2021 zo dňa 17.03.2021 je uložená na Daňovom úrade Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica… ( zobraziť viac )
(7.4.2021)

Suché jarné počasie a nebezpečenstvo vzniku požiarov
Každoročné štatistiky požiarovosti ukazujú, že s príchodom prvých jarných a najmä slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku nielen príroda, ale i človek a to najmä svojou činnosťou v záhradách, sadoch a na poliach… ( zobraziť viac )
(24.3.2021)

Zápis pre školský rok 2021/2022 – ZŠ s MŠ Tekovská Breznica
Základná škola s materskou školou Tekovská Breznica pozýva zákonných zástupcov budúcich prváčikov na Zápis pre školský rok 2021/2022, ktorý sa uskutoční dňa 14. apríla 2021 v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch riaditeľne školy……. ( zobraziť viac )
(23.3.2021)

Predĺženie núdzového stavu
Uznesenie Vlády SR č. 160 zo 17.03.2021 o predĺžený NÚDZOVÉHO STAVU o 40 dní na celom území SR s účinnosťou od 20.03.2021…… ( zobraziť viac )
(18.3.2021)

Nahlásenie náhradníkov na očkovanie
Ak máte záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môžete sa prihlásiť ako náhradník cez webstránku www.nahradnici.sk . Náhradníci sú volaní na očkovanie telefonicky v prípade, ak sa na očkovanie nedostavia všetci riadne prihlásení uchádzači….. ( zobraziť viac )
(16.3.2021)

Zápis detí do MŠ v Tekovskej Breznici
Prijímanie detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022 sa realizuje v zmysle § 59 školského zákona č. 245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)…. ( zobraziť viac )
(15.3.2021)

Rozhodnutie o organizácii vyučovania ZŠ s MŠ Tekovská Breznica
Obec Tekovská Breznica ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, č. 700, 96652 Tekovská Breznica podľa manuálu „Návrat do škôl 2021 (od 15.marca 2021)“ zo dňa 10.3.2021 rozhodla nasledovne…. ( zobraziť viac )
(10.3.2021)

Rozhodnutie o uzavretí ZŠ, MŠ, školského klubu a školskej jedálne v obci Tekovská Breznica
Obec Tekovská Breznica ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, č. 700, 96652 Tekovská Breznica rozhodla o uzavretí prevádzky…. ( zobraziť viac )
(3.3.2021)

Rozhodnutie o uzavretí ZŠ, MŠ, školského klubu a školskej jedálne v obci Tekovská Breznica
Obec Tekovská Breznica ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, č. 700, 96652 Tekovská Breznica rozhodla o uzavretí prevádzky…. ( zobraziť viac )
(25.2.2021)

Pravidlá na zastavenie šírenia koronavírusu + COVID-automat
Každý deň pribúdajú tisícky nakazených, zdravotníci statočne bojujú v nemocniciach o životy pacientov a starajú sa o ich zdravie. Slovensko sa v týchto dňoch riadi pravidlami COVID AUTOMATu, ktorý pripravili odborníci…. ( zobraziť viac )
(24.2.2021)

Upozornenie seniorov pred podvodmi v súvislosti so sčítaním obyvateľov
Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom upozorňuje občanov, najmä seniorov na obozretnosť pri sčítaní obyvateľov 2021… ( zobraziť viac )
(10.2.2021)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Orovnici na návrh vlastníka budovy o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR zrušila dňom 10.2.2021 trvalý pobyt… ( zobraziť viac )
(10.2.2021)


2020

Zámer predaja časti pozemku E KN č. 743/3 vo vlastníctve obce
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Orovnica ako prípad osobitného zreteľa… ( zobraziť viac )
(16.12.2020)

VZN č. 1/2020 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce – schválené
Schválené všeobecne záväzné nariadenie Obce Orovnica č. 1/2020 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce…. ( zobraziť viac )
(16.12.2020)

VZN č. 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – schválené
Schválené všeobecne záväzné nariadenie Obce Orovnica č. 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Orovnica…. ( zobraziť viac )
(16.12.2020)

VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – schválené
Schválené všeobecne záväzné nariadenie Obce Orovnica č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov…. ( zobraziť viac )
(16.12.2020)

VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – schválené
Schválené všeobecne záväzné nariadenie Obce Orovnica č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady…. ( zobraziť viac )
(16.12.2020)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 14.12.2020
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na stredu 14. decembra 2020 o 15:30 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(11.12.2020)

Záverečný účet Obce Orovnica za rok 2019 – návrh
Návrh záverečného účtu Obce Orovnica za rok 2019… ( zobraziť viac )
(27.11.2020)

Návrh finančného rozpočtu obce – 2021 (2022, 2023)
( zobraziť viac )
(27.11.2020)

VZN č. 1/2020 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce – návrh
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Orovnica č. 1/2020 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce…. ( zobraziť viac )
(27.11.2020)

VZN č. 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – návrh
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Orovnica č. 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Orovnica…. ( zobraziť viac )
(27.11.2020)

VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – návrh
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Orovnica č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov…. ( zobraziť viac )
(27.11.2020)

VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Orovnica č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady…. ( zobraziť viac )
(27.11.2020)

VZN č. 5/2020 o miestnom poplatku za rozvoj – návrh
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Orovnica č. 5/2020 o miestnom poplatku za rozvoj…. ( zobraziť viac )
(27.11.2020)

Návrh finančného rozpočtu obce – 2020 (2021, 2022)
( zobraziť viac )
(26.11.2020)

Upozornenie pre seniorov na novú podvodnú činnosť
Upozorňujeme seniorov, že podvodníci začali používať novú legendu! Polícia vo viacerých okresoch Banskobystrického kraja opäť zaznamenala prípady, ktoré súvisia s podvodmi na senioroch…. ( zobraziť viac )
(26.11.2020)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2021-2026
Obec Orovnica v súčasnosti pripravuje nový Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na obdobie rokov 2021-2026… ( zobraziť viac )
(15.10.2020)

Vyhlásenie núdzového stavu od 1.10.2020
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl.5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu… ( zobraziť viac )
(30.9.2020)

Zámer predaja pozemku CKN č. 342/4
Obec Orovnica v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa majetok obce… ( zobraziť viac )
(24.8.2020)

Zámer predaja osobného automobilu Škoda Fabia
Obec Orovnica so sídlom Orovnica č. 96, 966 52 Orovnica v zmysle prijatého uznesenia OZ č. 12/2020 zo dňa 29.04.2020 a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho predaja prebytočného hnuteľného majetku obce… ( zobraziť viac )
(24.8.2020)

Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre BB kraj 2021-2027
Oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov… ( zobraziť viac )
(13.8.2020)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Orovnici na návrh vlastníka budovy o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR zrušila dňom 27.7.2020 trvalý pobyt… ( zobraziť viac )
(27.7.2020)

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
Zverejňujeme opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia… ( zobraziť viac )
(26.3.2020)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 2.3.2020
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na pondelok 2. marca 2020 o 17:30 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(28.2.2020)


2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 25.11.2019
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na pondelok 25. novembra 2019 o 17:00 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(20.11.2019)

Oznámenie o dražbe rodinného domu č.111
ProAuctio s.r.o., ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle ustanovení zákona… ( zobraziť viac )
(5.11.2019)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Orovnici na návrh vlastníka budovy o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR zrušila dňom 4.10.2019 trvalý pobyt… ( zobraziť viac )
(4.10.2019)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 4.10.2019
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na piatok 4. októbra 2019 o 17:00 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(1.10.2019)

Opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom nariaďuje chovateľom včiel v katastri Tekovská Breznica a Orovnica opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu… ( zobraziť viac )
(22.8.2019)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 26.8.2019
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na pondelok 26. augusta 2019 o 17:45 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(22.8.2019)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 29.7.2019
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na pondelok 29. júla 2019 o 18:00 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(26.7.2019)

Prístupová komunikácia – Terézia Švecová
Rozhodnutie o umiestnení dopravnej stavby „Prístupová komunikácia“ v katastrálnom území Orovnica na pozemkoch KN C parc. č. 1144 a 1145 navrhovateľke: Terézii Švecovej r. Polnišerovej, Orovnica č. 140, 966 52 Tekovská Breznica… ( zobraziť viac )
(27.6.2019)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 1.7.2019
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na pondelok 1. júla 2019 o 18:00 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(27.6.2019)

Návrh VZN o určení názvu ulíc
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Orovnica č. 1/2019 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v Obci Orovnica … ( zobraziť viac )
(5.6.2019)

Návrh VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Orovnica č. 2/2019
o zneškodňovaní obsahu žúmp a náhradného odvádzania odpadových vôd… ( zobraziť viac )
(5.6.2019)

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
Obec Orovnica v súlade § 4 ods. 3 písm. h) a p), § 7, § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vyhlasuje dobrovoľnú zbierku na pomoc rodine Jána Mihála… ( zobraziť viac )
(5.6.2019)

Návrh záverečného účtu Obce Orovnica za rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy… ( zobraziť viac )
(5.6.2019)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 29.4.2019
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na pondelok 29. apríla 2019 o 17,00 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(17.4.2019)

Zámer priameho predaja majetku Obce Orovnica
Predmetom zámeru priameho predaja je prebytočný hnuteľný majetok:
motorové vozidlo MULTICAR M-25 – ŠPZ 902 AJ – cena 1.050,- € … ( zobraziť viac )
(4.3.2019)

Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
Obec Orovnica podľa § 4 ods. 3 písm. h) a p), § 7, § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov plánuje usporiadať dobrovoľnú zbierku… ( zobraziť viac )
(4.3.2019)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 15.2.2019
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na piatok 15. februára 2019 o 17,00 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(13.2.2019)

Zverejnenie návrhu finančného rozpočtu
Zverejnenie návrhu finančného rozpočtu Obce Orovnica na roky 2019-2021… ( zobraziť viac )
(31.1.2019)

Usmernenie pri registrácii chovu ošípaných
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu… ( zobraziť viac )
(24.1.2019)


2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 15.12.2018
V súlade s §12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na sobotu 15. decembra 2018 o 17:00 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(12.12.2018) 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na pondelok 10. decembra 2018 o 18,00 hod. na Obecnom úrade… ( zobraziť viac )
(5.12.2018)

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Orovnica č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady… ( zobraziť viac )
(28.11.2018)

Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja
Oznámenie dotknutej obci o strategickom dokumente… ( zobraziť viac )
(20.11.2018)

Registrácia chovu ošípaných
Informácia o povinnosti registrácie chovu ošípaných s tlačivom… ( zobraziť viac )
(16.11.2018)

Informácia pre nájomcov poľnohospodárskych pozemkov
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný, upozorňuje všetkých nájomcov poľnohospodárskych pozemkov na účinnosť vyhlášky… ( zobraziť viac )
(15.11.2018)

Výsledky komunálnych volieb 2018
Oficiálne výsledky komunálnych volieb… ( zobraziť viac )
(11.11.2018)

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 27.8.2018 od 10:00 hod. do odvolania… ( zobraziť viac )
(27.8.2018)

Zákon proti byrokracii
Oznamujeme, že NRSR schválila zákon proti byrokracii (č.177/2018 Z.z.). Podľa zákona proti byrokracii sú občania s účinnosťou od 1.9.2018 odbremenení od predkladania papierových výpisov z listu vlastníctva, kópie z mapy,… ( zobraziť viac )
(16.8.2018)

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 10.8.2018 od 12:00 hod. do odvolania… ( zobraziť viac )
(10.8.2018)

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Orovnica, zastúpená Mgr. Katarínou Forgáčovou, starostkou obce v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Orovnici č. 23/2018 zo dňa 1.6.2018 a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce… ( zobraziť viac )
(7.8.2018)

Oznámenie o určení počtu volebných obvodov, počtu poslancov a rozsahu výkonu starostu
( stiahnuť dokument )
(7.8.2018)

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Orovnica
( stiahnuť dokument )
(7.8.2018)

Návrh záverečného účtu – 2017
Návrh záverečného účtu Obce Orovnica za rok 2017 … ( zobraziť viac )
(4.7.2018)

Zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru … ( zobraziť viac )
(18.6.2018)

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru … ( zobraziť viac )
(14.6.2018)

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Orovnica, zastúpená Mgr. Katarínou Forgáčovou, starostkou obce v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Orovnici č. 23/2018 zo dňa 1.6.2018 a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce… ( zobraziť viac )
(4.6.2018)

Návrh rozpočtu Obce Orovnica 2018-2020
Návrh finančného rozpočtu Obce Orovnica na roky 2018-2020 … ( zobraziť viac )
(1.3.2018)

Povinnosti chovateľov v roku 2018
Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2018 … ( zobraziť viac )
(30.1.2018)

Oznámenie – súhlas na výrub stromu
Starostka obce Orovnica podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 29. januára 2018 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub stromov … ( zobraziť viac )
(29.1.2018)

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
Obec Orovnica na základe žiadosti zo dňa 9.1.2018 o výrub dreviny – smrek, v počte 1 kus na pozemku KN C parcela č. 498 v k.ú. Orovnica oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania … ( zobraziť viac )
(9.1.2018) 


2017

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Orovnica, zastúpená Mgr. Katarínou Forgáčovou, starostkou obce v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Orovnici č. 47/2017 zo dňa 22.11.2017 a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce… ( zobraziť viac )
(24.11.2017)

 Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 – zverejnenie elektronickej adresy pre doručenie oznámenia
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Orovnica možno doručiť aj v elektronickej forme na adresu : ocuorovnica@stonline.sk (ocuorovnica@mail.t-com.sk) do 5.10.2017 do 24:00 hod. ( zobraziť viac )
(26.9.2017)

Oprava komunikácie 
V dňoch 18.-19. septembra 2017, t.j. v pondelok a v utorok bude EUROVIA SK, a.s. asfaltovať cestu III. triedy v úseku od kostola po križovatku pri cintoríne…. ( zobraziť viac )
(14.9.2017)

Vodné a stočné od 01.01.2017
Rozhodnutie ÚRSO o maximálnych cenách pre Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. . ( zobraziť viac )
(1.1.2017)