Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1-2018 o miestnych daniach
VZN č. 2-2015 o miestnych daniach
VZN č. 3-2009 o miestnych daniach
VZN č. 1-2009 o podmienkach prideľovania nájomných bytov
VZN č. 2-2008 o niektorých podmienkach držania psov
VZN č. 2-2009 o opatrovateľskej službe
VZN č. 3-2008 o verejnom poriadku
VZN č. 5-2008 o nakladaní s odpadmi
VZN č. 6-2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
VZN č. 7-2008 o poskytnutí finančných prostriedkov NO obce
VZN č. 8-2008 o umiestnení plagátov vo volebnej kampani
VZN č. 9-2008 – Prevádzkový poriadok pohrebiska
VZN č. 10-2008 o určeni času predaja a prevádzky služieb