Vydanie prvého občianskeho preukazu

Občiansky preukaz je povinný mať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky. O vydanie prvého občianskeho preukazu je povinný požiadať rodič občana alebo
opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, pestún,
osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti alebo štatutárny orgán
zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení
ochrannej výchovy najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku občana.


Potrebujete

 • originál rodného listu (k nahliadnutiu)

Lehota na vybavenie

 • na počkanie

Poplatok

 • 5€

Kontakt
Obec Orovnica, č. 96
966 52 Orovnica
obec@orovnica.eu
– Michaela Ondrúšeková, tel. 0948 696 769
– Ružena Prvá, tel. 0903 160 900

Upozornenie

 • následne po vyhotovení dokladov na Mestskom úrade, Evidencia obyvateľov, si občan požiada o prvý občiansky
  preukaz na OR PZ Žiar n. Hr., Obvodný úrad, Oddelenie dokladov v Žarnovici, kde nie sú potrebné žiadne
  fotografie ani kolkové známky
 • v prípade, že chce občan uviesť do občianskeho preukazu skutočnosti napr. o krvnej skupine alebo o závažných
  chorobách, predloží doklady osvedčujúce tieto skutočnosti

Legislatíva

 • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch, v znení neskorších predpisov