Výzva Úradu práce sociálnych vecí a rodiny

ÚPSVaR, pracovisko Nová Baňa, žiada občanov obce, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie, aby sa dostavili dňa :

03.06.2021 (štvrtok)
v čase od 10:00 do 10:30 h
na Obecný úrad v Orovnici

za účelom spolupráce s úradom práce, kde bude uchádzačom o zamestnanie stanovený kontakt v rámci obnovenej spolupráce s úradom práce.
V prípade, že sa z vážnych dôvodov v stanovený termín nemôžu uchádzači dostaviť, je potrebné kontaktovať svoju sprostredkovateľku na ÚPSVaR :
p. Martu Šályovú ( 045 / 244 7202 ).