Zámer Mobilného strediska obehového hospodárstva

Obec Orovnica, ako dotknutá obec obdržala dňa 07.05.2021 od Ministerstva životného prostredia, sekcie ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie upovedomenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie na zámer Mobilného strediska obehového hospodárstva.
Zámer navrhovanej činnosti je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/mobilne-stredisko-obehoveho-hospodarstva a v prílohe tohto oznamu.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky do 21 dní od zverejnenia zámeru navrhovanej činnosti (t. j. do 28. mája 2021).

Pre osoby, ktoré nemajú prístup na internet je možné nahliadnuť do zámeru, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady robiť z neho kópie aj na obecnom úrade v pracovných dňoch od 07.30 – 15.30, s tým, že je potrebné vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa vopred telefonicky nahlásiť.


Mobilne-stredisko-obehoveho-hospodarstva