ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU OBCE OROVNICA

1) Obec Orovnica so sídlom Orovnica č. 96, 966 52 Orovnica v zmysle prijatého Uznesenia OZ č.6 / 2019 zo dňa 15.02.2019 a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho predaja prebytočného hnuteľného majetku obce.

2) Predmetom zámeru priameho predaja je prebytočný hnuteľný majetok:
motorové vozidlo MULTICAR M-25 – ŠPZ 902 AJ – cena 1.050,- €
V prílohe sú zverejnené fotografie odpredávaného majetku obce.

3) Hodnota hnuteľného majetku uvedeného v bode č. 2 tohto zámeru je minimálna cena, za ktorú sa predmetná hnuteľná vec ponúka na predaj a bola stanovená na rokovaní OZ dňa 15.02.2019.

4) Obhliadka prebytočného hnuteľného majetku, určeného na priamy odpredaj, je možná po zahlásení sa na Obecnom úrade v Orovnici, na telefónne číslo 045 68 56 655, 0910 856 655 v pracovných dňoch od 25.03. 2019 do 29.03. 2019 v čase od 13:00 do 15:00 h.

5) Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 15.04.2019 do 14.00 hodiny. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Orovnici alebo poštou na
adresu: Obec Orovnica, Obecný úrad č. 96, 966 52 Orovnica.

6) Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA – NEOTVÁRAŤ“.

7) Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
a) Označenie záujemcu:

  • u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia,
    miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo
  • u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby / osôb, ktorá/é
    sú štatutárnym orgánom

b) Presné označenie hnuteľnej veci, ktorá je predmetom kúpy, a to tak ako je uvedené v bode
č. 2 tohto zámeru
c) Výšku ponúknutej kúpnej ceny za hnuteľnú vec
d) Vyhlásenie – Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 14 ods. 1 až 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri prevádzke informačných systémov a v súlade s Čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). V prípade, ak je záujemca ženatý / vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

8) Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

9) Obec Orovnica si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

10) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom
predaji majetku obce.

11) Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo do 7 dní od ukončenia súťaže. Vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazného účastníka o prijatí jeho návrhu ako aj účastníkov, ktorí neuspeli, bude písomne bez zbytočného odkladu informovať o odmietnutí ich návrhov.

12) V prípade schválenia odpredaja hnuteľnej veci – motorové vozidlo MULTICAR M-25, je kupujúci povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o prijatí a schválení jeho cenovej ponuky. Kupujúci zaplatí celkovú kúpnu cenu prevodom na účet Obce Orovnica, Obecného úradu č. 96, 966 52 Orovnica vedený vo VÚB, a. s., Bratislava, číslo účtu: 18323422/0200, IBAN: SK28 0200 0000 0000 1832 3422, a to najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou prevodu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.

V Orovnici, 15.02.2019

Mgr. Katarína Forgáčová
starostka obce

Príloha k zámeru priameho predaja majetku Obce Orovnica z 15.02.2019