Zasadnutie obecného zastupiteľstva 1.6.2018

Mgr. Katarína Forgáčová
starostka obce
OROVNICA

V Orovnici, 24.5.2018

Všetkým poslancom obecného zastupiteľstva

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnica na piatok 1. júna 2018 o 17:00 hod. na Obecnom úrade.

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Plnenie Rozpočtu Obce Orovnica k 31.3.2018
  5. Nakladanie s majetkom obce – časť EKN parc. č. 200/11
  6. Návrh na zmenu Finančného rozpočtu Obce Orovnica na rok 2018 – rozpočtové opatrenie č.1 a č.2
  7. Rôzne
  8. Interpelácie poslancov
  9. Záver

Mgr. Katarína Forgáčová