Zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.3.2018

Mgr. Katarína Forgáčová
starostka obce
OROVNICA

V Orovnici, 8.3.2018

Všetkým poslancom obecného zastupiteľstva

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnica na piatok 16. marca 2018 o 17:00 hod. na Obecnom úrade.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Nakladanie s majetkom obce – CKN parc. č. 1428/2, 1428/3
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2018
 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020
 8. Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020
 9. Rôzne
 10. Interpelácie poslancov
 11. Záver

Mgr. Katarína Forgáčová