Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2.11.2018

Mgr. Katarína Forgáčová
starostka obce
OROVNICA

V Orovnici, 29. 10. 2018

Všetkým poslancom obecného zastupiteľstva

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na piatok 02. novembra 2018 o 18,00 hod. na Obecnom úrade.

Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Zmena Finančného rozpočtu Obce Orovnica na rok 2018 – rozpočtové opatrenie č. 5
a č. 6
5. Plnenie Rozpočtu Obce Orovnica k 30.09.2018
6. Nakladanie s majetkom obce – EKN parc. č. 260/3
7. Rôzne
8. Interpelácie poslancov
9. Záver

Mgr. Katarína Forgáčová