Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.11.2017

Mgr. Katarína Forgáčová
starostka obce
OROVNICA

V Orovnici, 20.11.2017

Všetkým poslancom obecného zastupiteľstva

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnica na stredu 22. novembra 2017 o 17:30 hod. na Obecnom úrade.

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Oznámenie výsledkov nových volieb do orgánov samosprávy obce
  4. Zloženie sľubu nových poslancov obecného zastupiteľstva
  5. Kontrola uznesení
  6. Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti – CKN parc. č. 1428/2, 1428/3
  7. Správa z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce
  8. Rôzne
  9. Interpelácie poslancov
  10. Záver

Mgr. Katarína Forgáčová