Zasadnutie obecného zastupiteľstva 3.8.2018

Mgr. Katarína Forgáčová
starostka obce
OROVNICA

V Orovnici, 24.7.2018

Všetkým poslancom obecného zastupiteľstva

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orovnici na piatok 3. augusta 2018 o 17:00 hod. na Obecnom úrade.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Určenie volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva na nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022
 5. Určenie rozsahu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018 – 2022.
 6. Zmena Finančného rozpočtu Obce Orovnica na rok 2018 – rozpočtové opatrenie č. 3 a č. 4 .
 7. Plnenie Rozpočtu Obce Orovnica k 30.6.2018
 8. Nakladanie s majetkom obce – časť EKN parc. č. 200/11
 9. Nakladanie s majetkom obce – EKN parc. č. 260/3
 10. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce, Záverečný účet obce za rok 2017
 11. Rôzne
 12. Interpelácie poslancov
 13. Záver

Mgr. Katarína Forgáčová