Odpady


Systém a harmonogram zvozu jednotlivých zložiek triedeného zberu komunálnych odpadov v Obci Orovnica – 2021


PLASTY

Patria semneznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, plastové obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky
Nepatria semmastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. motorových olejov, farieb a pod.)
Spôsob zberuZberá sa do vriec. Vývoz vriec bude 1 x mesačne od rodinných a bytových domov.

KOVY A TETRAPAKOVÉ OBALY (VKM)

Patria semkovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, tetrapakové obaly (obaly z džúsov, mlieka)
Nepatria semkovové obaly kombinované s iným materiálom (napr. Tuby z krémov a pást, mäkké vrecúška napr. Z kávy, polievok, pudingov, práškového cukru, korenín, nanukov apod.), kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.
Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov.
Spôsob zberuZberá sa do vriec spolu s plastovým odpadom.
Vývoz vriec bude 1 x mesačne od rodinných a bytových domov.

PAPIER

Patria semnoviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené kartónové krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky, v malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier
Nepatria semväzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky hygienické potreby, alobal, celofán a pod.
Spôsob zberuZberá sa do vriec.
Vývoz vriec bude minimálne 1 x štvrťročne od rodinných a bytových domov, podľa harmonogramu zberu.

SKLO

Patria semnevratné obaly zo skla z alkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí, sklené črepy a pod.
Nepatria semporcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla
Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.
Spôsob zberuZberá sa do 1.100 l kontajnerov na to určených, umiestnených na stanovištiach v obci minimálne 5 x ročne.

POUŽITÝ POTRAVINÁRSKY (KUCHYNSKÝ) OLEJ, TUK

Patria sempoužitý potravinársky olej alebo tuk, ktorý môže obsahovať aj zvyšky strúhanky
Nepatria semmotorové oleje, výpeky (šťava) z mäsa
Spôsob zberuZberá sa v uzatvorených PET fľašiach do kontajnera umiestneného v priestoroch obecného úradu v pracovných dňoch v čase od 07:30 h – 15:30 h.

TEXTIL

Patria semstarý textil, oblečenie, obuv, plyšové hračky
Nepatria semkoberce, plastové hračky, paplóny, vankúše
Spôsob zberuZberá sa do špeciálnych zberných kontajnerov umiestnených na stanovištiach v obci, priebežne počas celého roka.

ELEKTROODPAD

Patria semzariadenia z vyradenej počítačovej, telekomunikačnej a kancelárskej techniky, domáca biela spotrebná elektronika (práčky, mikrovlnky, chladničky, mrazničky, televízory a pod.), autobatérie, meracie prístroje, káble, žiarivky
Nepatria semnekompletné a rozobraté technické zariadenia
Spôsob zberuZberá sa 3 x ročne. Presný dátum zvozu  podľa rozpisu. Drobné zariadenia do rozmerov 25 x 30 cm sa môžu celoročne umiestniť do zariadenia E – Box, ktorý sa nachádza v priestoroch obecného úradu.

POUŽITÉ PRENOSNÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY

Patria semmalé prenosné batérie a akumulátory z počítačovej, telekomunikačnej a kancelárskej techniky a domácich spotrebičov
Nepatria semautobatérie
Spôsob zberuZberá sa celoročne do zariadenia E – Box, ktorý sa nachádza v priestoroch obecného úradu.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZÁHRAD, PARKOV A DOMÁCNOSTÍ

Patria semodpad zo zelene, lístie, tráva, záhradný odpad, piliny, drevná štiepka, podrvené vaječné škrupiny, kávová usadenina, opadané, alebo zhnité ovocie a zelenina, šupky z ovocia a zeleniny a pod.
Nepatria sem

stavebný odpad, poplesnené mäso a pod.

Spôsob zberuZberá sa prostredníctvom kompostovacích zásobníkov v rodinných domoch,  celoročne do veľkokapacitného kontajnera umiestneného na stanovišti. Zakazuje sa vynášať biologicky rozložiteľný odpad do lesa a iných lokalít v okolí obce.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ

Patria semšupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky, pokazené, zhnité ovocie a zelenina, kávové a časové zvyšky samostatne alebo v papierovom vrecúšku, vaječné škrupiny, starý chlieb a pečivo, zvyšky jedla (neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu), mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a výrobky z nich, zvyšky potravín po záručnej dobe zbavené obalov, alebo inak znehodnotené, trus malých domácich zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom džemom, použité papierové vreckovky, utierky, servítky pri jedle
Nepatria semstavebný odpad,  hygienické vreckovka, utierky a servítky použité inak ako pri jedle, zelený odpad zo záhrad, piliny, drevná štiepka, lístie, tráva
Spôsob zberuZberá sa do 120 l kontajnerov na to určených, umiestnených na stanovištiach v obci 1 x týždenne.