Zemné valy

Zaujímavou historickou pamiatkou je rozhodne zemný val, ktorý sa začína na kóte 378 m na západnom svahu nad brehom Hrona južne od cintorína obce – Úkolné. Je to miesto miernej náhornej plošiny, odkiaľ bol skvelý výhľad na okolie. Na sever od tejto kóty sa tiahnu rovnobežné valy (miestne pomenovanie – Turecké valy) s priekopami na ich východnej strane až do úrovne kóty 300, odkiaľ pokračujú po východnom svahu protiľahlého kopca s najvyšším bodom 413 m (Červený kameň) a to až k Hradiskému potoku (označuje sa aj ako Orovnický potok). Tu sa oba valy zatáčajú takmer v pravom uhle na severozápad a rovnobežne s potokom pokračujú ako jeden val s priekopou na vnútornej strane, privrátenej k svahu, asi v dĺžke 400 m, až kým nedosiahne na svahu miesto prakticky neprekonateľných brál, ktoré sú prírodným útvarom.

Valové opevnenie v celej dĺžke meria 1 200 m, z čoho na zdvojené valy pripadá asi 3/4 dĺžky. Na aktívnu obranu takéhoto opevnenia po jeho celej dĺžke by bolo treba najmenej 200-300 mužov, pričom počet pracovných síl na jeho vybudovanie prevyšoval tento počet. Pochopiteľne, že prítomnosť budovateľov a neskôr ochrancov tohto obranného systému podmieňovala existenciu sídliska-osady v jeho blízkosti. Zo vzdialenejšieho sídla nemohli byť valy dostatočne chránené.

Nakoľko na lokalite nebol prevedený archeologický výskum, vznik valov je ťažké spoľahlivo datovať. Dlhodobejší archeologický výskum tejto lokality by priniesol nové poznatky nielen k starším dejinám obce, ale by osvetlil aj dejiny širšieho okolia.
Prítomnosť Slovanov v tejto oblasti je dokumentovaná mnohými nálezmi nielen v okruhu Slovenskej brány, ale i v bezprostrednej blízkosti obce, a to v Hronskom Beňadiku a na Zámčisku v osade Bukovina v Novej Bani.