Zmena vlastníctva nehnuteľnosti v roku 2017

Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2017  nadobudli  nový majetok – nehnuteľnosť kúpou, darovaním, dedičstvom, prípadne zmenili sa vlastnícke vzťahy z dôvodu predaja alebo si budú žiadať o zľavy, v súlade so  všeobecne záväzným  nariadením obce č. 2/2015 zo dňa 17.12.2015 a v súlade so  zákonom o miestnych daniach a poplatkoch,

že v termíne do 31. januára  2018 je potrebné nahlásiť takéto  zmeny podaním daňového priznania na daň z nehnuteľností, prípadne oznámiť zánik daňovej povinnosti alebo žiadať o uplatnenie príslušnej zľavy.