Zmena vývozu komunálneho odpadu !!!

POZOR – Zmena vývozu komunálneho odpadu !!!

Zberová spoločnosť z technických príčin mení termíny vývozu odpadu 20 03 01 Zmesový komunálny odpad 

z nepárneho týždňa – vývozný deň štvrtok

na párny týždeň – vývozný deň piatok

Najbližší termín vývozu bude v piatok –  17.06.2022.