Zmena/zmeny vlastníctva nehnuteľností v roku 2018

Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2018  nadobudli  nový majetok – nehnuteľnosť kúpou, darovaním, dedičstvom, prípadne zmenili sa vlastnícke vzťahy z dôvodu predaja alebo si budú žiadať o úľavy, v súlade so  všeobecne záväzným  nariadením obce č. 1/2018 zo dňa 15.12.2018 a v súlade so  zákonom o miestnych daniach a poplatkoch, že v termíne do 31. januára  2019 je potrebné nahlásiť takéto  zmeny podaním daňového priznania na daň z nehnuteľností, prípadne oznámiť zánik daňovej povinnosti alebo žiadať o uplatnenie príslušnej úľavy.