Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa