Prerušenie dodávky elektrickej energie

SSE – d, Žilina oznamuje občanom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Prerušenie dodávky elektrickej energie bude nasledovné: dňa 28. októbra 2020 t. j. v stredu,od 07:30 do 16:30 dňa 29. októbra 2020 t. j. vo štvrtok,  od 07:00 do 15:00 dňa 04. novembra 2020 t. j. v stredu, od 07:30 do 18:30 – bez elektrickej energie budú rodinné domy a všetky ostatné odberné miesta v obci. Čas na odstávku je predpokladaný a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

Povinnosti vlastníkov studní

Obec Orovnica ako orgán štátnej vodnej správy Vás upozorňuje na prechodné ustanovenia § 80 ods. 2 zákona 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení. Povolenia na odber podzemných vôd vydané podľa § 21 ods. 1 vodného zákona v znení účinnom do 14. marca 2018, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom v znení účinnom od 15. marca 2018, je potrebné do 31.decembra 2021 uviesť s ním do súladu, inak strácajú platnosť.To znamená, že povolenia na odber podzemných vôd pri jestvujúcich...

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenia pre prevádzky a hromadné podujatia od 15. októbra final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10Stiahnuť final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10 Opatrenia pre nosenie rúšok od 15. októbra final_opatrenia_ruska_15_10Stiahnuť final_opatrenia_ruska_15_10 Upravené opatrenia pre nosenie rúšok od 3. júna final_opatrenie_ruska_02_06Stiahnuť final_opatrenie_ruska_02_06 Upravené opatrenia pre prevádzky od 3. júna final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06Stiahnuť final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06 Zrušenie zákazu návštev od 3. júna opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020Stiahnuť opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020 Upravené opatrenia pre konanie bohoslužieb platné od 6. mája opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzbyStiahnuť opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby Upravené opatrenia pre prevádzky platné od 6. mája opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020Stiahnuť opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020 Úprava štátnej karantény Opatrenie ÚVZ_3353_2020 _statna_karantena_29_04Stiahnuť Opatrenie-ÚVZ_3353_2020-_statna_karantena_29_04 Úprava nosenia rúšok Opatrenie_pre_nosenie_rusok – OLP-3355-2020-20042020Stiahnuť Opatrenie_pre_nosenie_rusok-OLP-3355-2020-20042020 Opatrenia schôdze štátnych orgánov Opatrenie_schodze_statnych_organov – OLP-3354-2020-20042020Stiahnuť Opatrenie_schodze_statnych_organov-OLP-3354-2020-20042020 Opatrenia – štátna karanténa final opatrenie statna karantena 16_4_2020Stiahnuť final-opatrenie-statna-karantena-16_4_2020...