Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Obec Orovnica podľa § 4 ods. 3 písm. h) a p), § 7, § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov plánuje usporiadať dobrovoľnú zbierku. Zbierku plánuje vyhlásiť 22.03.2019 na neurčito. Výnos dobrovoľnej zbierky bude použitý na poskytnutie sociálnej, materiálnej a finančnej pomoci pre Jána Mihála a jeho rodinu s trvalým pobytom Orovnica č. 215, 966 52 Orovnica postihnutých požiarom rodinného domu zo dňa 4.1.2019. Finančný príspevok bude možné poukázať na č. účtu: …………………………… (transparentný účet), prípadne do...

Miera triedenia odpadu v roku 2018

Obec Orovnica zverejňuje v súlade so zákonom č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4, ods. 6 informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok – 2018.  Miera triedenia odpadu Obec Orovnica – r. 2018Stiahnuť Miera-triedenia-odpadu-Obec-Orovnica-r.-2018

Zmena/zmeny vlastníctva nehnuteľností v roku 2018

Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2018  nadobudli  nový majetok – nehnuteľnosť kúpou, darovaním, dedičstvom, prípadne zmenili sa vlastnícke vzťahy z dôvodu predaja alebo si budú žiadať o úľavy, v súlade so  všeobecne záväzným  nariadením obce č. 1/2018 zo dňa 15.12.2018 a v súlade so  zákonom o miestnych daniach a poplatkoch, že v termíne do 31. januára  2019 je potrebné nahlásiť takéto  zmeny podaním daňového priznania na daň z nehnuteľností, prípadne oznámiť zánik daňovej povinnosti alebo žiadať o uplatnenie príslušnej úľavy.