Vypaľovanie suchých trávnatých porastov a nebezpečenstvo vzniku požiarov

Každoročné štatistiky požiarovosti ukazujú, že s príchodom prvých jarných a najmä slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku nielen príroda, ale i človek a to najmä svojou činnosťou v záhradách, sadoch a na poliach. Napriek sústavnému zdôrazňovaniu zákazu vypaľovania porastov bylín, kríkov, stromov a suchej trávy v jarnom období, ale i počas celého roka, občania túto činnosť a riziko s ňou spojené často podceňujú a nechávajú sa v rámci upratovania svojich pozemkov a záhrad zlákať a neuposlúchnuť zákaz vypaľovania suchej trávy a kríkov. Nasvedčujú tomu i štatistiky požiarovosti za posledné roky. Na území okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a...

ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU OBCE OROVNICA

1) Obec Orovnica so sídlom Orovnica č. 96, 966 52 Orovnica v zmysle prijatého Uznesenia OZ č.6 / 2019 zo dňa 15.02.2019 a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho predaja prebytočného hnuteľného majetku obce. 2) Predmetom zámeru priameho predaja je prebytočný hnuteľný majetok:motorové vozidlo MULTICAR M-25 – ŠPZ 902 AJ – cena 1.050,- €V prílohe sú zverejnené fotografie odpredávaného majetku obce. 3) Hodnota hnuteľného majetku uvedeného v bode č. 2 tohto zámeru je minimálna cena, za ktorú sa predmetná hnuteľná vec ponúka na predaj a bola...

Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Obec Orovnica podľa § 4 ods. 3 písm. h) a p), § 7, § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov plánuje usporiadať dobrovoľnú zbierku. Zbierku plánuje vyhlásiť 22.03.2019 na neurčito. Výnos dobrovoľnej zbierky bude použitý na poskytnutie sociálnej, materiálnej a finančnej pomoci pre Jána Mihála a jeho rodinu s trvalým pobytom Orovnica č. 215, 966 52 Orovnica postihnutých požiarom rodinného domu zo dňa 4.1.2019. Finančný príspevok bude možné poukázať na č. účtu: …………………………… (transparentný účet), prípadne do...

Miera triedenia odpadu v roku 2018

Obec Orovnica zverejňuje v súlade so zákonom č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4, ods. 6 informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok – 2018.  Miera triedenia odpadu Obec Orovnica – r. 2018Stiahnuť Miera-triedenia-odpadu-Obec-Orovnica-r.-2018